ZeroLag Stochs true – Екілік Options көрсеткіштері

Екілік опциялар брокерлерінің рейтингі 2020:

Элементті өшіру және кірістіру

►Массив элементтерін өшіру немесе жаңа элемент кірістіруді қалай орындауға болады?

Бір өлшемді массивтен элементтерді өшіру және кірістіру

Ойлан

♦ Элементтерді массивтен қалай өшіруге болады?

♦ Массивке жаңа элементтерді қалай кірістіруге болады?

Бірөлшемді массивтен элементтерді өшіру және кірістіру сияқты амалдардың орындалуымен танысасың. Ол үшін алдыңғы тақырыптардағы жауынгерлердің сапқа тұру мысалын қарастырайық. 1.1-суретте сапта тұрған 6-жауынгердің 4-сі саптан шығып кетсе, онда 5-ші тұрған жауынгер оның орнына, ал 6-жауынгер 5-нің орнына жылжып, сапты толтырады (1.2-сурет). Бір өлшемді массив элементтері өшірілгенде басқа элементтер дәл осылай ауысып, өшірілген элементтің орнына қарай жылжиды.

2.1-суретте сапта тұрған 6-жауынгердің соңына 7-жауынгер келіп қосылды (2.2–сурет). Ал егер жауынгер соңына емес, К орынға қосылу керек болса қалай болады? Ондай жағдайда соңынан тұрған N жауынгерден бастап К-жауынгердің өзі де бір қадам оңға жылжып, К орынды босату керек. Сапқа жаңа жауынгер қосылу қалай орындалса, бірөлшемді массивке де жаңа элемент кірістіру дәл солай жүзеге асады.

Білік және ось типтес детальдарды дайындау

Көлік техникасы конструкцияларында негізінен сатылы біліктер мен осьтер қолданылады, олардың дайындамалары ретінде дөңгелек прокат, еркін созумен алынатын соғылмалар және қалыптамалар пайдаланылады (4.1-сурет).

4.1-сурет. Біліктерге арналған дайындамалар:

а – жапсырмалы қалыпта қалыпталған; ә – көлденең-бұрмалы илемдеумен алынған (массалы өндіріс үшін); б – горизонтальді-соғу машиналарында қалыпталған (ернемекті біліктер үшін)

Екілік опциялар брокерлерінің рейтингі 2020:

Әртүрлі біліктерді (тегіс, сатылы, біртұтас және құбырлы) конструкциялау кезінде негізгі белгілері ретінде олардың қаттылықтары алынады. Егер біліктің ұзындығының оның диаметріне қатынасы 15-тен аспаса, онда білік қатты деп есептеледі, осы қатынас 15-тен асқан біліктер қатты емеске жатады, оларды сүйеуіштердің көмегімен өңдейді. Біліктер көбінесе болат 45 немесе болат 40-тан жасалады, ал кей жағдайда 40Х, 18ХГТ маркалы легірленген болаттардан дайындалады. Кішісериялы өндірісте осьтер мен біліктер әмбебап токарлық-бұрандакескіш станоктарда, ал ірісериялы өндірісте көпкескішті және гидрокөшірмелі автоматтарда өңделеді.

Білік типтес детальды дайындаудың технологиялық жағдайларына төмендегі талаптар қойылады [20] :

– біліктер мен осьтер материалдарында жарықшақтар, сызаттар болмауы тиіс, аталған ақауларды пісіріп жөндеуге тыйым салынады;

– 500 мин -1 -ден жоғары айналу жиілігінде жұмыс істейтін біліктердің статикалық жағдайда 1м ұзындыққа 0,1 мм-ге дейін, бірақ біліктің барлық ұзындығына 0,2 мм-ден аспайтын, ал 500 мин -1 -ден төмен айналу жиілігінде жұмыс істейтін біліктердің 1 м ұзындыққа 0,15 мм-ге дейін, бірақ біліктің барлық ұзындығына 0,3 мм-ден аспайтын шамаға майысуына рұқсат етіледі;

– егер біліктің өз ұзындығынан 0,016-ден жоғары майысуы болса, онда оны салқын күйінде де түзетуге болады, үлкен майысуларда білікті қыздыру арқылы түзетеді;

– білік осінің кілтектік ойықтарының параллельдіктен ауытқуы 1:1000-ден аспауы тиіс.

Біліктер мен осьтерді механикалық өңдеу кезіндегі негізгі операциялар төмендегідей:

– кесу – дайындаманы кескіш станокта дискілі арамен кесу;

– фрезерлік-центрлеу – дайындаманы өлшемі бойынша кесу және центрлейтін тесіктерді бұрғылау. Біліктің ұзындығы үлкен болса, операцияны горизонталь-кескіш станоктарда орындайды;

– токарлық – припускімен ажарлайтын жерлерде шетмойын мен мойыншаларды өңдеу;

– фрезерлік – оймакілтектерді өңдеу горизонталь-фрезерлік станокта бөлгіш жабдықтар арқылы фрезерлеумен немесе оймакілтектік фрезерлік станокта кесумен жүргізіледі. Оймакілтектер, сонымен бірге тарту, суық таптау, жону тәсілдерімен де жасалады;

– ажарлау – шетмойын мен мойыншаларды айналдырып-ажарлау станоктарында ажарлайды, ал оймакілтектерді оймакілтектік фрезерлік немесе жазықажарлау станоктарында ажарлайды;

– бұрғылау – біліктер мен осьтердегі қасбеттік тесіктерді бұрғылау горизонталь-кескіш немесе радиалды-бұрғылау (детальдар ұзындығы өте ұзын болмаған жағдайда) станоктарында бұрғыланады.

Біліктер мен осьтердегі майлау тесіктері мен арналар жоңқалар мен кірден тазаланып тұруы тиіс.

Біліктердің жанасқан цилиндрлік беттерін 6-шы немесе 8-ші квалитетке сәйкес дәлдікпен және беттің кедір-бұдырлығының параметрлері сәйкесінше мкм және мкм етіп орындалады.

Орташа көміртекті болаттан жасалған біліктерді 230. 260 НВ қаттылыққа дейін термиялық өңдеуден өткізеді. Тозуға қарсылықты арттыру үшін төменкөміртекті болаттан жасалған біліктер мойыншаларын цементациядан, содан соң 50. 60 НRC қаттылыққа дейін термиялық өңдеуден өткізеді.

Және 2 тапсырмаға арналған типтік есептер

1 Мысал. Трехфазный трансформатор со схемой соединения обмоток Орамалары Y/D – 11 сұлбамен қосылған үш фазалы трансформатор келесі номиналды параметрлерден турады: толық қуаты Sном = 320 кВ×А; жоғарғы (бірінші реттік) сызықтық кернеу U1ном = 10 кВ; төменгі (екінші реттік) сызықтық кернеу U2ном = 230 В.

Бірінші және екінші реттік орамалардың номиналды тоқтарын, фазалық кернеуін, трансформация коэффициентін анықтап орамалардың қосулу сұлбасын сызыңдар.

Номиналды сызықтық бірінші және екінші реттік тоқтар

Y / D – 11 қосылу сұлбасындағы номиналды фазалық кернеулер

Орамалардың қосулу сұлбасы 1 суретте сызылған.

1 Сурет – Трансформатордың орамалардың қосулу сұлбасы

2 Мысал. Трехфазный трансформатор из 1 мысалдағы үш фазалы трансформатор келесі паспортты мәліметтерден турады: бос жүріс қуатының шығындары P0 = 1400 Вт; қысқа тұйықталу қуатының шығындары Pк = 6800 Вт; қысқа тұйықталу кернеуі Uк = 5,5 % ; бос жүріс тоғы i0 = 5,15 % .

Бір фазаның Т – тәріздес орын басарлық сұлбасын сызып оның параметрлерін есептеп шығарыныз.

Бір фазаның Т – тәріздес орын басарлық сұлбасы 2 суретте сызылған.

Орын басарлық сұлбаның параметрлері

2 Сурет – Бір фазаның Т – тәріздес орын басарлық сұлбасы

3 Мысал. Жүктеме қуатының коэффициенті cosj2 = 0,8 50 % режімінде жүктелген бірінші реттік ораманың қуат коэффициентің 1 және 2 мысалдағы үш фазалы трансформатор үшін анықтаныздар.

Бірінші реттік ораманың қуат коэффициенті

Uкр = – қысқа тұйықталған кернеудің реакивті құрастырушысы, % ;

Uка = (Pк / S ном ) × 100 % – қысқа тұйықталған кернеудің акивті құрастырушысы, % ;

Берілген жүктеме режімінде (b = 0,5 ; cosj2 = 0,8 )

4 Мысал. 1-3 мысалдағы үш фазалы трансформатордың екінші реттік ораманың тоқ пен ЭҚК келтірілген мәндерін, екінші және бірінші реттік орамалардың кедергідегі кернеу түсуін, бос жүріс тоғының активті және реактивті құрастырушыларын, берілген жүктеме қуатының коэффициентте cosj2 = 0,8 номиналды жүктеме режіміндегі (b = 1) бірінші реттік ораманың тоғын анықтаныздар

D сұлбамен қосылған номиналды жүктеме режімінде екінші реттік ораманың келтірілген фазалық тоғы

Екінші реттік ораманың кедергісіндегі кернеі түсуінің келтірілген мәні

Екінші реттік ораманың келтірілген ЭҚК

=230× 25,1 + 61,34×0,8+146,4×0,6=5910 В.

Магниттену тоғы бос жүріс тоғына тең

Бос жүріс режімінде қуат коэффициенті 3 мысалдағы келтірілген формуламен табылады немесе келесі формула қолдаланады

Магниттену тоқтың активті құрастырушысы

Магниттену тоқтың реактивті құрастырушысы

Келтірілген жүктеме тоқтың активті құрастырушысы

Келтірілген жүктеме тоқтың реактивті құрастырушысы

Бірінші реттік ораманың тоғы

Бірінші реттік ораманың кедергісіндегі кернеі түсуінің келтірілген мәні

» 1×19,12×3,32 = 63,48 » 61,34 В ;

» 1×19,12×7,92 = 151,4 » 146,4 В ;

Трансформатордың номиналды жүктемесінде номиналды екінші реттік кернеуді қамтама ету үшін бірінші реттік ораманың фазалық кернеуі былай теңделу керек

= 5910 + 63,48×0,777 + 151,4×0,629 = 6055 В.

Егер бірінші реттік кернеу номиналдыға тең болып (U1ф.ном = 5773 В) мөлшері өзгермесе, трансформатор жүктелгенде екінші реттік кернеу өзгеріп оның келтірген мәні

Есептелген тоқ, кернеу және ЭҚК бойнша трансфоматордың векторлық диаграммасын сызамыз (3 сурет).

3 Сурет – Трансфоматордың векторлық диаграммасын

Тоқ пен кернеудің масштабтарын таңдап келтірілген екінші реттік кернеудің U ¢ 2ф.ном=U2ф.ном×n = 230×25,1=5773В векторын саламыз келтірілген тоқ векторы I ¢ 2ф.ном = 18,48А j2 бұрыш аралығында салынады. E ¢ 2 = U ¢ 2 + I ¢ 2×r2 + jI ¢ 2×x2 теңдеу бойынша E ¢ 2 = E1 векторы салынады. Магнит өрісінің Фm векторы p/2 бұрышына E ¢ 2 векторын өзып кетеді. Фm векторына қатар осы тоқтың реактивті құрастырушысын I10p саламыз ал перпендикуляр бойынша тоқтың активті құрастырушысын I10а саламыз, бұл екі тоқтың соммасы I10 векторын береді. I1 тоқ векторы I1 = I10I ¢ 2ф.ном теңдеу бойынша салынады. U1 векторы U1 = –Е1 + r1I1 + jx1I1 теңдеу бойынша салынады.

5 Мысал. 1-4 мысалдағы трансформаторға номиналды режімдегі (b=1, cosj2 = 0,8) ПӘК-ті және жылдық эксплуатациалық ПӘК-ті анықтаңдар егер трансформатор жылына 2000 сағат 100 % жүктелген, 3000 сағат – 60 %, ал қалған уақытта трансформатор бос жүрісте.

Трансформатор ПӘК -гі

Номиналды жүктемеде (b=1, cosj2=0,8)

Жылдық эксплуатациалық ПӘК-ті шығару үшін трансформатодың жүктемеге беретін энергиясын анықтаймыз,

Трансформатордағы энергия шығындары

Номиналды жүктемеде (b=1, Т = 1500 с)

А1, 0 = 1×320×10 3 ×0,8×1500 = 3,84×10 8 Вт×ч = 384000 кВт×с;

DА1, 0 = (1400+1 2 ×6800)×1500 = 12,3×10 6 Вт×ч = 12300 кВт×с .

50% жүктемеде (b=0,5; Т=3000 с)

А0,5 = 0,5×320×10 3 ×0,8×3000 = 3,84×10 8 Вт×ч=384000 кВт×с;

D А0,5 = (1400 + 0,5 2 ×6800)×3000 = 9,3×10 6 Вт×ч = 9300 кВт×с.

Бос жүріс режімінде (b=0; Т= 8760 – 1500 – 3000 = 4260)

D А0 = (1400 + 0 2 ×6800)×4260 = 5,964×10 6 Вт×ч = 5964 кВт×с.

Екілік опциялар брокерлерінің рейтингі 2020:
Ақшаны қайда салу керек?
Пікір үстеу

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: