XO – Екілік Options көрсеткіштері

Екілік опциялар брокерлерінің рейтингі 2020:

Тақырып № 13.Сүт, ет және банкідегі консервілердің залалсыздығын бағалау – 2сағат

Мақсаты:тағам өнімдерінің құныдылғын және қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жүргізелетін шаралар кешенімен танысу. Ет пен сүтті органолептикалық бағалауды үйрену.

Оқытудың мақсаты:

Студент білуі тиіс:

1.Сүттің, сүт өнімдерінің, еттің химиялық құрамын, тамақтық және биологиялық құндылығын

2.Тағам өнімдерін санитарлық сараптаудың мақсатын, міндеттерін, әдістерін, жүргізу тәртібін.

3. Тағам өнімдері сапа санаттарын

4. Сүт және сүт өнімдерінен, ет және ет өнімдері берілетін инфекциялық және паразитарлық ауруларды, оларды алдын алу жөніндегі шараларды

5 Банкідегі консервілердің эпидемиологиялық қауіптілігі.

Екілік опциялар брокерлерінің рейтингі 2020:

6 Ет, сүт, банкідегі консервілердің санитарлық сараптаудың әдістері.

7 Тез бүлінетін азықтардың таратылуы мен сақталыну мерзімін

Студент істей алуы тиіс:

1. Сүттің, еттің залалсыздығына органолептикалық бағалау жүргізу

1. Негізгі тағамдық өнімдердің (ет,сүт, консерв) сапасына баға беру және органолептикалық, физико-химиялық, гельминтологиялық және басқа да зерттеу түрлерінің мәліметтеріне сүйене отырып, қолдану мүмкіндігі туралы қорытынды беру.

Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1.Сүт, ет, банкідегі консервілердің тамақтық және биологиялық құндылығы

2. Сүт, сүт өнімдерінің ет және банкідегі консервілердің эпидемиологиялық қауіптілігі, химиялық ластанумен болған аурулар.

2. Жарамсыз тамақты қабылдаумен байланысты аурулардың алдын алу Тағам өнімдерін санитарлық сараптау.

3. Ет, сүт және банкідегі консервілерді сараптау

Оқыту және сабақ беру әдістері:жағдайлық есептерді шешу.

Әдебиеттер:

Негізгі:

1. Гигиена. Жоғарғы оқу орындарына арналған оқулық./Ү.И.Кенесариев және т.б. – Алматы: 2020. – 297 б.

2. Торғаутов Б.К.,Сералиева М.Ш. Жалпы гигиена:Оқулық–Шымкент, 2009. – 167-180 б.

3. Гигиена /Под ред. Акад. РАМН Г.И.Румянцева.-М.:ГЭОТАР Медицина,2000. – С.272-283.

4. Пивоваров Ю.П., Королик В.В., Зиневич Л.С. Гигиена и основы экологии человека.- Ростов н/Д: «Феникс»,2002. –243-279.

5. Пивоваров Ю.П. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене и основам экологии человека. – М.:ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ. 2001.- С.96- 130.

6. Гурова А.И., Горлова О.Е. Практикум по общей гигиене. М.: Изд. Университета дружбы народов, 1991,- С. 84-101.

Қосымша:

1. Королев А.А. Гигиена питания. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – С. 157-219, 245-255.

2. Рубина Е.А. Санитария и гигиена питания: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – С. 101-111, 152-173.

3. Румянцев Г.И. и др. Общая гигиена, М.: Медицина, 1985.- С. 53-70.

4. Пивоваров Ю.П. и др. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене. М.: Медицина, 1983.- С. 21-35.

5. Принципы оценки безопасности пищевых добавок и контаминатов в продуктах питания: Совместное издательство. Программа ООН по окружающей среде, Международной организации труда, ВОЗ. (Пер. с англ.- М.: Медицина, 1991.- С. 159.

6. Санитарно-гигиенические методы исследования пищевых продуктов и воды: (справочное пособие). /под ред. Г.С. Яцулы- Киев: Здоровье, 1991. – 286 с.

7. СанПиН 4.01.071.03 РК «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

8. Справочник ПДК вредных веществ в пищевых продуктах и среде обитания. – М., 1993.- 139 с.

9. СанПиН № 4.01.060.02 РК «Санитарно-гигиенические требования к условиям хранения и срокам реализации скоропортящихся пищевых продуктов».

10. СанПиН № 4.01.069.03 «Санитарно-гигиенические требования к объектам общественного питания»

1. Сұрақтар бойынша бастапқы білім деңгейлерін бақылау:

1. Тағам өнімдерінің санитарлық сараптамасы, жүргізу мақсаты, міндеттері, әдістері тәртібі. ҚР 4.01.071.03 СанЕменН «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

2. Тағам өнімдерінің сапа категориялары. Азық-түлік тауарларын таңбалау олардың сапасын бақылауды қамтамасыз ететін құрал ретінде.

3. Сүттің эпидемиологиялық рөлі. Сүт және сүт өнімдері арқылы берілетін аурулардың алдын алу.

4. Ет арқылы берілетін жануарлардың жұқпалы және инвазивтік аурулары, олардың алдын алу.

5. Сүт пен сүт өнімдерін органолептикалық және физикалық-химиялық зерттеу. Сүт құрамы бұзылмағандығының, жаңалығының және фальсификаттануының, химиялық, биологиялық және радиациялық қауіпсіздігінің көрсеткіштері.

6. Еттің санитарлық сараптамасының әдістемесі: органолептикалық зерттеу, физикалық-химиялық сынамалар, бактериологиялық, гельминтологиялық зерттеу. Еттің химиялық, биологиялық және радиациялық қауіпсіздігінің көрсеткіштері.

7. Консервілердің эпидемиологиялық қауіпсіздігі. Консервілерді органолептикалық зерттеу әдістері. Шын және жалған бомб. Консервілердің химиялық, биологиялық және радиациялық қауіпсіздігінің көрсеткіштері.

8. Тез бұзылатын тағам өнімдерін сақтау және тарату мерзімдері. Тағам өнімдерін стандарттау және сертификаттау, олардың тағам өнімдерінің қауіпсіздігі мен тағам құндылығының қамтамасыз етудегі рөлі.

Студенттердің өзіндік жұмыстарын орындау бойынша білім деңгейлерін соңғы рет бақылау:

Тапсырма 1: Тағам құндылығын сақтау бойынша негізгі алдын алу шаралармен танысу.

Тапсырма 2: Сүт пен еттің санитарлық сараптау әдістерімен танысу.

Тапсырма3: Тағам өнімдерінің залалсыздығын бағалау бойынша және қолдану мүмкіндігі жөнінде ситуациялық есептерді шешу.

Дата публикования: 2020-04-06 ; Прочитано: 1628 | Нарушение авторского права страницы

Берілістердің негізгі көрсеткіштері

Барлық берілістердің негізгі корсеткіштері – олардың қуаты мен жылдамдық шамасы, беріліс саны және пайдалы эсер коэффициенті.

Механика теориясы курсынан белгілі,айнымалы бөлшектің сызықтық немесе шеңберлік жылдамдыгым олардың айналу осінен қашықтығына және бұрыштык жылдамдығына байланысты табуға болады:

D – айналмалы дененің диаметрі, п, ω – айналу, немесе бұрыштық жылдамдық. Осы сызыктық жылдамдық векторының бойымен шеңберге жанама (радиусқа перпендикуляр) эсер ететін күшті шеңберлік күш деп атаймыз. Олардың қуатпен және сызықтык жылдамдықпен байланысын төмендегіше өрнектеуге болады:

F-шеңберлік күш, Н;

v – сызықтық жылдамдық м/с.

Егер білікке әсер ететін күш моменті белгілі болса, онда шеңберлік күш:

Сондай-ақ көптеген жағдайларда есептеу кезінде қуат пен күш моментінің қатынасын білген жөн. Егер қуат киловатт олшемімен берілгенде былай жазуға болады

Р – қуат Вт олшемінде;

ω – бұрыштық жылдамдык, с -1

Т – айналдырушы момент, Нм.

Жоғарыда айтылған берілістердің негізті корсеткіштерінің бірі олардың беріліс саны. Берілістердің беріліс саны деп жетекші және жетектегі дененің айналу жылдамдықтарының қатынасын айтады.

и – берілістердің беріліс саны.

Берілістердің пайдалы әсер коэффициенті әдеттегідей пайдалы қуаттың жүмсалған қуатқа қатынасынан табылады.

Сатылы орналасқан бірнеше берілістердің жалпы пайдалы эсер коэффициенті олардың әрқайсысының пайдалы әсер коэффициенттерінің көбейтіндісіне тең:

ηΣ – берілістердің жалпы пайдалы әсер коэффициенту ηl, η2, η3. η n -жеке берілістердің пайдалы әсер коэффициенті, сондай-ақ берілістердің жалпы беріліс саны да осылай табылады:

иΣ – берілістің жалпы беріліс саны;

Дата добавления: 2020-10-15 ; просмотров: 1512 . Нарушение авторских прав

E) екінші текті үзіліс нүктесі

$$$ 87 ôóíêöèÿñûíû» x í¾êòåñiíäåãi òóûíäûñûíû» àíûºòàìàñû

В) ;

$$$ 96 ¾øií E) ;

$$$ 99 . D) ;

$$$ 100

Aring;) .

$$ 101 E) ;

$$$ 102 E) ;

$$$ 103

Ñ) ;

$$$ 105 áåðiëãåí

E)

$$$ 106

E)

$$$ 109 E) ;

Ocirc;óíêöèÿñûíû» êåñiíäiñiíäåãi å» ¾ëêåí ì¸íií òàáó êåðåê E) 9 .

Ocirc;óíêöèÿñûíû» êåñiíäiäåãi å» êiøi ì¸íií òàáó êåðåê. E) 7

$$$ 113 E) –

$$$ 114 ;

D) ;

$$$ 115

E) .

$$$ 116 ôóíêöèÿñû áåðiëãåí.

E) ;

$$$ 117 E)

$$$ 118

E)

$$$167 сызықтарымен шенелген жазық фигураның ауданын табыңыз: B) 2

$$$168 сызықтарымен шенелген фигураның ауданын табыңыз: С)

$$$ 211 және айнымалдарына қатысты сызықтық дифференциалдық теңдеуді көрсетіңіз

A)

$$$ 220 – дифференциалдық теңдеуінің жалпы шешімін табуға арналған әдісті немесе айнымал ауыстыруын көрсетіңіз E) -рет тікелей интегралдау

Z

$$191 функциясының нүктесіндегі x бойынша дербес өсімшесін көрсетіңіз

А)

$$$192 функциясының нүктесіндегі y бойынша дербес өсімшесін көрсетіңіз

В)

$$$193 функциясының нүктесіндегі толық өсімшесін көрсетіңіз

С)

$$$194 функциясының айнымал бойынша дербес туындысы:

D)

$$$195 функциясының y айнымал бойынша дербес туындысы:

Е)

$$$196 функциясының нүктесіндегі дифференциалын көрсетіңіз

А)

$$$197 функциясының нүктесіндегі екінші ретті дифференциалын көрсетіңіз

В)

$$$201 функциясының толық дифференциалын табыңыз:

А )

U

$$$131 , дифференциалданатын функциялары үшін, бөліктеп интегралдау формуласын жазу керек: А)

F

$$$147 функциясының кесіндісіндегі анықталған интегралы келесі шек түрінде анықталады:

B)

$$$ 221 теңдеуінің жалпы интегралын табуға арналған әдісті немесе айнымал ауыстыруын көрсетіңіз

А)

$$$ 222 теңдеуінің жалпы интегралын табуға арналған әдісті немесе айнымал ауыстыруын көрсетіңіз

В)

G

$$$ 306 беті , теңдеуімен берілген. бетінің ауданын табу керек.

A)

Lim

$$$ 35 E) шек жоқ

$$$ 37 B) -∞

$$$ 38 C) +∞

$$$ 39 D) 1

$$$ 40 E) -1

$$$ 41 A) 1

$$$ 42 B) -∞

$$$ 43 C) +∞

$$$49 шегі бар болуы үшін келесі шарттың: D)

орындалуы, қажетті және жеткілікті

$$$ 62 В)12 ;

$$$ 63 C) ;

$$$ 64 D) 0;

$$$ 65 Е) е–3;

$$$ 66 À) ;

$$$ 67 В) ;

$$$ 68 С) 1;

$$$ 69 D) ;

Дата добавления: 2020-01-05 ; просмотров: 23 ; Нарушение авторских прав

Екілік опциялар брокерлерінің рейтингі 2020:
Ақшаны қайда салу керек?
Пікір үстеу

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Читайте также:
  1. XIX ғасырдың екінші жартысы мен XX ғасырдың бірінші жартысында Қазақстанда әлеуметтік ой-пікірлердің дамуы
  2. А) – функциялары аралығында сызықты тәуелсіз және олардың әрқайсысы көрсетілген біртекті теңдеудің шешімдері
  3. Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулердің негізгі түрлері және оларды шығару тәсілдері. Мысал. 1-ші ретті сызықты біртекті диф.
  4. Сутектік байланыс
  5. Термодинамиканың екінші бастамасы
  6. Топырақтың екінші рет тұздануы. Рекультивация.