VKW Bands modifay – Екілік Options көрсеткіштері

Екілік опциялар брокерлерінің рейтингі 2020:

Элементті өшіру және кірістіру

►Массив элементтерін өшіру немесе жаңа элемент кірістіруді қалай орындауға болады?

Бір өлшемді массивтен элементтерді өшіру және кірістіру

Ойлан

♦ Элементтерді массивтен қалай өшіруге болады?

♦ Массивке жаңа элементтерді қалай кірістіруге болады?

Бірөлшемді массивтен элементтерді өшіру және кірістіру сияқты амалдардың орындалуымен танысасың. Ол үшін алдыңғы тақырыптардағы жауынгерлердің сапқа тұру мысалын қарастырайық. 1.1-суретте сапта тұрған 6-жауынгердің 4-сі саптан шығып кетсе, онда 5-ші тұрған жауынгер оның орнына, ал 6-жауынгер 5-нің орнына жылжып, сапты толтырады (1.2-сурет). Бір өлшемді массив элементтері өшірілгенде басқа элементтер дәл осылай ауысып, өшірілген элементтің орнына қарай жылжиды.

2.1-суретте сапта тұрған 6-жауынгердің соңына 7-жауынгер келіп қосылды (2.2–сурет). Ал егер жауынгер соңына емес, К орынға қосылу керек болса қалай болады? Ондай жағдайда соңынан тұрған N жауынгерден бастап К-жауынгердің өзі де бір қадам оңға жылжып, К орынды босату керек. Сапқа жаңа жауынгер қосылу қалай орындалса, бірөлшемді массивке де жаңа элемент кірістіру дәл солай жүзеге асады.

В) вазорезекция және эпидидимэктомия

Д) операциялық ем қажет емес

200. «Жемқорлық туралы заң» қандай мақсатта қабылданды?

А) мемлекеттік қызметкерге сенім білдірмегеннен;

Екілік опциялар брокерлерінің рейтингі 2020:

В) жемқорлықтың кең таралуынан;

С) жемқорлықпен күрестің негізгі шараларын айқындау;

D) жемқорлықпен байланысты қауіпті жою;

201. Мемлекеттік қызмет атқарушы қатарына жатпайды:

А) өзін-өзі басқару ұйымына сайланғандар;

В) еңбек ақы ҚР бюджетінен төленетін қызметкерлер;

С) мемлекеттік ұйымдар басқармасында міндет атқаратын тұлғалар;

D) ҚР қызмет атқарушы шет ел азаматтары;

Е) ҚР парламенті және маслихат депутаттары;

202. Жемқорлық – бұл:

А) өз құзырын заңсыз қолдану;

В) жеке және заңды тұлғалар арқылы жеке меншігін сатып алу;

С) өз құзырын міндеттелген тұлғаларға заңды түрде қолдану;

Д) халыққа заңды тұлғалармен қызмет көрсету;

Е) жеке тұлға немесе өзге адамдар арқылы заңсыз түрде материалды жағдайын жақсарту;

203. Мемлекеттік органдарды бақылау – бұл:

А) құқық бұзушылықтағы себебін анықтау және болдырмау;

В) ҚР нормативтік актісі бойынша заң құрауға қатысу;

С) нормативтік актінің нақты және уақытылы қолданылуын қадағалау;

D) азаматтардың және заңды тұлғаларының бұзылған құқықтарын қалпына келтіру;

Е) мемлекеттік қызметкерлердің заңға негізделіп қадағалануы;

204. Мемлекеттік міндеттерді орындаушыларға жатады:

А) 18-ге толған тұлғалар; лица,

В) Мемлекеттік емес қызметкерлер;

С) шет мемлекеттердің елшілері;

D) жеке кәсіпкерлер;

Е) жоғары білімді тұлғалар;

205. Жемқорлықпен күресудің негізгі принциптеріне жатады:

А) заң мен сот алдындағы азаматтардың теңсіздігі;

В) саяси тұрақтылық;

С) жеке меншік пен қаржыны тіркеудің заңсыз мүмкіндіктерінің алдын алу,

Д) мемлекеттік органдарға қоғамдық бақылау орнату;

Е) жеке және заңды тұлғалар тарапынан жемқорлықтың ескерілуі мен зардабын алдын алу;

206. Жемқорлыққа қарсы күрес органдарына жатады:

А) прокуратура, әскери полиция, салық-кедендік органдар, қаржы полициясы;

В) қаржы министірлігі, экономика министірлігі;

С) барлық әкімшіліктегі ішкі саяси бөлімдер;

D) салық комитеті;

Е) мемлекеттік органдар;

207. Салық комитетіне түсетін ақпарат:

А) құпия құжат болып табылады;

В) БАҚ беттерінде жарияланады;

С) ғаламторда жарияланады;

D) халыққа жолдау түрінде жарияланады;

Е) факс арқылы жіберіледі;

208. Жемқорлық пен құқық бұзушылық туралы хабарлайтын тұлға;

А) халық жауы болып жарияланады;

В) мемлекеттің қорғауында болады;

С) жауапкершілікке тартылады;

209. Дәрежесі мен қызметін анықтайтын және жемқорлыққа қарсы күресетін мемлекеттік орган ды құрайтын кім:

В) 2 және 4 2 страница

Газ Карно циклін жасайды. Суытқыш температурасы 300К, қыздырғыштікі 500К. Егер қыздырғыш температурасын Т = 200К-ге арттырсақ, онда циклдың ПӘК-і неше есе артады?

Газ 1 күйден 2 күйге көшкен кезде орындалатын жұмыс неге тең?

Газға 100 Дж жылу мөлшері берілді және сыртқы күштер газ үстінен 300 Дж жұмыс істеді. Газдың ішкі энергиясының өзгерісі неге тең?

Газ 1-күйден 2-күйге өтті. Оның ішкі энергиясы қалай өзгереді?

Гармониялық тербелістің теңдеуі Х= (м) түрінде берілген болса, тербелістің периоды неге тең болады?

Газ температурасын 4 есе арттырған кезде, газ молекуласы қозғалысының ең ықтимал жылдамдығы қалай өзгереді?

Газдар арқылы электр тогының өтуi не деп аталады?

Горизонталь орналасқан екі параллель, әр аттас зарядтармен зарядталған пластиналар арасындағы тепе-теңдiкте тұратын массасы m тозаң бөлшегінің заряды қандай болады? Егер пластиналар арақашықтығы d, олардың арасындағы потенциалдар айырымы U болса.

Герц вибраторының ұзындығы 5 мм. Вибратор шығаратын электромагниттiк толқын ұзындығы қанша болады?

Гелий молекулаcының еркіндік дәреже саны нешеге тең?

Горизонталь орналасқан жазық конденсатордың астарларының арасында заряды 9,8×10 -18 Кл зарядталған бөлшек тепе-теңдік қалпын сақтаған. Конденсатор өрісінің кернеулігі 2 × 10 4 В/м. Бөлшектің массасын табыңыз:

Горизонталь орналасқан жазық конденсатордың астарларының арасында

заряды 9,8∙10 -18 Кл зарядталған бөлшек тепе-теңдік қалпын сақтаған.
Конденсатор өрісінің кернеулігі 10 4 В/м. Бөлшектің массасын
табыңыз:

Газдардағы электр тогының өтуін . деп атайды.

А) газдық разряд

Гидродинамикалық қысымның өрнегін көрсету керек:

Гармоникалық тербелмелі қозғалыс x=cos(ωt+φ0) заңдылығымен өтеді. Осы қозғалыстың жылдамдығын анықтаңыз:

Газ молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығының ең ықтимал жылдамдыққа қатынасы неге тең?

Газдың температурасы 27 0 С болғанда көлемі 6 л болса, температурасы 77 0 С болғанда көлемі қандай болады? Қысымы тұрақты деп есептеңіз.

Газ идеал деп саналады егер:

D) Бір мезгілде А және С шарттары орындалса

Газдың концентрациясы өзгермеген жағдайда абсолют температурасы 3 есе артса, идеал газдың қысымы қалай өзгереді?

Гелий молекулаларының орташа кинетикалық энергиясының қандай бөлігі оның айналмалы қозғалысының орташа кинетикалық энергиясын құрайды?

Горизонталь жазықтықта жатқан массасы 500г дененің салмағы қандай :

ДДД

Дене қозғалысын материялық нүкте қозғалысы ретінде қарастыру үшін қандай шарт орындалуы тиіс?

А) 1 с уақытта 8 км жылдамдықпен қозғалған ғарыш кемесін жер бетінен қарағанда

Дене радиусы R шеңбер бойымен қозғалған. Қозғалыс басталғаннан кейін периодтың ширек (1/4) мәніндегі орын ауыстыру векторының модулін табыңыз.

Дененің бастапқы жылдамдығы 0 = 20 м/с, соңғы жылдамдығы = 30 м/с және үдеуі = 2м/с 2 болса, дене қанша уақыт қозғалыста болған?

Дөңгелек 2 рад/с бұрыштық жылдамдықпен айналады. Дөңгелек шығырындағы нүктенің сызықтық жылдамдығы =40 м/c болса, дөңгелектің радиусы қанша болады?

Динамометр серіппесін 5 см-ге созған. Серіппенің серпімділік коэффициенті 40 Н/м. Созылған серіппенің потенциялық энергиясы неге тең?

Диффузия коэффициентінің формуласынан D=1/3vcvlr молекуланың еркін жүру жолының белгіленуін көрсетіңіз.

Диффузия құбылысы арқылы түсіндірілетін құбылысты атаңыз.

Е) иістің таралуы

Диффузия коэффициенті К=1/3vcVlr теңдеуінен меншікті жылу сыйымдылықтың белгіленуін көрсетіңіз.

Дене радиусы шеңбер бойымен қозғалады. Қозғалыс басталғаннан кейін периодтың ширегі өткендегі орын ауыстыру векторының модулі қаншаға тең болады?

Дене сағат тілінің бағытымен шеңбер бойымен қозғалады. М нүктесіндегі сызықтық жылдамдық векторының бағытын көрсетіңіз.

Дене =5 Н центрге тартқыш күш әсерінен радиусы =2 м шеңбер бойымен қозғалады. Дене айналымының жартысында күші қанша жұмыс орындайды?

Дененің еркін түсу үдеуінің ең кіші мәні:

Дененің бір нүктесіне F1=3 H және F2=4 H екі күш түсірілген. F1 және F2 күштер арасындағы бұрыш 90 о . Бұл күштердің қорытқы шамасының модулін анықтаңыз.

Дене биіктіктен еркін құлаған. Егер дененің массасы 1 кг және үдеуі 9 м/с 2 болса, денеге әсер етуші ауаның кедергі күші қаншаға тең болады? (g=9,8 м/с 2 ).

Дененің кинетикалық энергиясының өрнегін көрсетіңіз.

Дененің түзу бойымен болатын гармониялық тербелісінің амплитудасы 0,5 м тең. Тербелістің бір периоды аралығындағы жүрген жолын анықтаңыз.

Денелер жылулық тепе-теңдікте болмау үшін, екі дененің міндетті түрде қандай физикалық параметрлері әртүрлі болуы керек?

Дене қозғалмайтын оське қатысты 200 с ішінде 10 айналым жасайды. Дененің айналу периоды неге тең?

Дененің радиус-векторы уақыт бойынша (м) заңымен өзгереді. Егер дене массасы 2 кг-ға тең болса, онда бұл қозғалыс қандай күштің әсерінен болады?

Дененің 100 Дж кинетикалық энергиясы және 40 кгҺм/с импульсі бар. Дененің массасы неге тең?

Дискінің бұрыштық жылдамдығы 5 рад/с-қа тең. Егер оның инерция моменті 0,4 кгҺм 2 болса, онда дискінің импульс моменті неге тең?

Дене 7 м/с жылдамдықпен тік жоғары лақтырылған. Дене 2 м биіктікке көтерілгенде, оның толық энергиясы қалай өзгереді?

Дальтон заңын өрнектейтін математикалық формуланы көрсетіңіз.

Дене 15 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылды. Жерге ол қайтадан қандай жылдамдықпен құлап түседі? (Ауаның кедергісі ескерілмесін).

Дене 20 Н күштің әсерінен 0,5 м/с 2 -қа тең үдей қозғалды. Дененің массасы неге тең?

Дене координаталары (7,2) нүктеден координаталары (-5,7) нүктеге орын ауыстырды. Дененің орын ауыстыруының модулі қандай?

Дененің 3 м орын ауыстыруы кезіндегі F=5 H күштің жұмысын табыңыз, олардың арасындағы бұрыш a=60 о .

Дене еркін түсе бастағаннан кейінгі оның 2 с және 3 с ішіндегі жүрген жолдарының қатынасы қандай? (Бастапқы жылдамдық 0=0, ауаның кедергісі ескерілмейді).

Дене 0=30 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылды. Қозғалыс басталғаннан кейінгі 4 с ішіндегі оның орын ауыстыруы қандай? (g=10 м/с 2 ).

Дененің кинетикалық энергиясы Ек=16 Дж және импульсі р=16 кг×м/с. Дененің массасы неге тең?

Дене 0=40 м/с бастапқы жылдамдықпен көкжиекке a=60° бұрыш жасай лақтырылды. Траекторияның жоғарғы нүктесіндегі траекторияның қисықтық радиусы неге тең?

Дененің ұшу қашықтығы максимал болуы үшін оны көкжиекке қандай бұрыш жасай лақтыру керек? (Ауаның кедергісі ескерілмейді).

Дене еркін түсе бастағаннан кейінгі 2 с және 3 с ішіндегі оның жүрген жолдарының қатынасы неге тең?

Диэлектриктi бiртектi электр өрісіне орналастырсақ, онда оның күш сызықтары кіріп келген жағы теріс, ал оның қарама-қарсы жағы оң зарядталу құбылысы қалай аталады?

Диэлектриктiң бiрлiк көлемінің поляризациялануы қалай аталады?

C) поляризация векторы

Джоуль-Ленц заңының формуласын көрсетіңіз.

Донорлы қоспалы шалаөткiзгiштерде негiзгi ток тасымалдаушылар болып қандай зарядталған бөлшектер саналады?

Дөңгелек контур, уақыт бойынша өсетiн бiртектi магнит өрiсiне орналастырылған. Магнит индукциясының векторы, суретте көрсетiлгендей, бiзден ары қарай сурет жазықтығына перпендикуляр бағыт бойынша өседі. Контурдағы индукциялық токтың бағыты қандай болады?

D)контурда ток пайда болмайды

Диаметрi 0,5 мм өткізгіштен жасалған соленоид орамы арқылы 1,5 А ток өтедi. Соленоид өсiнде магнит өрiсiнiң кернеулiгi қандай болады?

Дененің жылу сыйымдылығы деп . жылу мөлшеріне тең физикалық шаманы айтады.

А) дененің температурасын 1 К-ге өзгертуге жұмсалған

Дөңгелек процесс кезінде газ 1 Дж жұмыс жасады және салқындатқышқа 4 Дж жылу берілді. Циклдің ПӘК-ін анықтаңыз.

Дененің температурасы жылу алмасусыз булану және сумблимация кезінде .

Динамикалық тұтқырлықтың диффузия коэффициентіне қатынасы неге тең?

Диффузия құбылысын сипаттайтын өрнек:

Диэлектриктегі электрстатикалық өріс үшін Гаусс теоремасының формуласы:

Диаметрі 6 см өткізгіш шардың заряды Кл. М нүктесіндегі кернеулік неге тең:

Диэлектрикте ығысу тогының тығыздығы қандай өрнекпен анықталады:

Дифференциал түріндегі Джоуль – Ленц заңы:

Дене 1000 Н күш әсерінен 0,05 м/с 2 үдеумен қозғалған. Дененің массасын анықтаңыз.

Дененің радиус-векторы уақыт бойынша (м) заңымен өзгереді. Егер дене массасы 2 кг-ға тең болса, онда бұл қозғалыс қандай күштің әсерінен болады?

Динамометр серіппесін 5 см-ге созған. Серіппенің серпімділік коэффициенті 40 Н/м. Созылған серіппенің потенциалық энергиясы неге тең?
Е) 50 мДж

Дене 8 м биіктіктен жерге құлады. Дененің жермен соқтыққан кездегі кинетикалық энергиясы 800 Дж. Осы дененің массасын анықта :

Диаметрі 2 см болатын құбырдан жарты сағаттың ішінде массасы 1,53 кг газ ағып өткен? Газдың тығыздығы 7,5 кг/м 3 болса, оның ағыс жылдамдығы қандай болады?

Диффузия процесін өрнектейтін негізгі теңдеу:

Дифференциалдық теңдеуі +0,25π х=0 болған гармоникалық тербелістің периоды неге тең?

Дене белгілі бір биіктіктен құлады. Жерге құлар кезде оның жылдамдығы 30 м/с болды. Дене қандай биіктіктен құлаған (g=10 м/с 2 ):

Дененің қозғалыс теңдеуі берілген: S = . Дененің бастапқы жылдамдығының шамасы:

Дененің тангенциал үдеуі нөлге тең болып нормаль үдеуі тұрақты болса, қозғалыс қалай аталады?

А) Бірқалыпты шеңбер бойымен.

Дене 15м/с жылдамдықпен жоғары вертикаль лақтырылған. Ол қандай жылдамдықпен жерге түседі. Ауаның кедергісін ескермеңіз:

Дене 10 м жолды 10 с өтті. Алғашқы 6 м жолды 2 с ішінде өтті, содан кейін 3 с бойы тоқтап тұрды. Оның осы жолдағы орташа жылдамдығы қандай?

Дене жылдамдығының Х және У осьтеріне проекциялары uх=4м/с, uу=3 м/с. Жылдамдық модулін анықтаңыз.

Дененің қозғалыс жылдамдығы u=7+4t м/с теңдеуімен берілген. Дененің үдеуінің шамасы:

Дене көкжиекпен a=60° бұрыш жасайтын көлбеу жазықтықпен сырғанайды. Үйкеліс коэффициенті 0,2. Дененің үдеуі неге тең? (g=10м/с 2 )

Дененің айналмалы қозғалысы кезінде қандай физикалық шама оның инерттілігін сипаттайды?

В) инерция моменті

ЕЕЕ

Екі дененің арақашықтығын 2 есе өсірсе, олардың гравитациялық әсерлесу күші неше есе өзгереді?

Екі дене өзара F-ке тең гравитациялық күшпен әсерлеседі. Егер әр дененің массасын n есе өсірсе, олардың әсерлесу күші қалай өзгереді?

D) n 2 есе өседі

Еріксіз гармониялық тербеліс теңдеуінен ma + rυ + kx = Fсырт қорытқы күштің өрнегін көрсетіңіз.

Екі түрлі идеал газ молекулаларының массалар қатынасы 4 есе өссе, ал температуралары бірдей болса, олардың орташа квадраттық жылдамдықтарының қатынасы қалай өзгереді?

Егер қозғалыс теңдеуі (м) болса, онда массасы 500 кг дене жолдың түзу сызық бөлігінде қандай күштің әсерінен қозғалатындығын анықтаңыз?

Егер дене бірқалыпты түзу сызықты қозғалса, онда денеге әсер етуші күштердің қорытқы күші неге тең болады?

Еркін тербелетін маятниктің потенциалды энергиясының максимал мәні 10 Дж, ал оның кинетикалық энергиясының максимал мәні 10 Дж. Маятниктің толық механикалық энергиясы қандай шектерде өзгереді?

B) өзгермейді және 10Дж

Егер 0,01м 3 көлемде 8∙10 10 молекула болса, онда газ концентрациясы қандай болады?

Егер бір атомды идеал газдың қысымы 3 есе артып, ал көлемі 2 есе кемісе, онда оның ішкі энергиясы қалай өзгереді?

В) 1,5 есе артады

Егер газ, мөлшері 100 Дж жылу алғанда, оның ішкі энергиясы 300 Дж-ге кемісе, онда газ қанша жұмыс істеді?

Егер газдың ішкі энергиясын 100 Дж-ге кеміткен кезде, оның істеген жұмысы 300 Дж болса, онда газ қанша жылу мөлшерін алған?

Егер қыздырғыштың температурасы 227 0 С және суытқыштың температурасы 27 0 С болса, жылу машинасының ПӘК-нің максимал мәні қанша болады?

Екі автомобиль бір нүктеден бір мезгілде шығып және бір-бірімен 60 о бұрыш жасай, шамасы бірдей 72 км/сағ жылдамдықпен қозғалады. Олардың салыстырмалы жылдамдығы неге тең?

Егер дөңгелектің инерция моменті 3 кгҺм 2 болса, онда ол 12 НҺм күш моменті әсерінен қандай бұрыштық үдеумен айнала алады?

Егер материалдық нүктеден айналу осіне дейінгі қашықтықты 2 есе ұзартсақ, материалдық нүктенің инерция моменті қалай өзгереді?

Егер сыртқы күштің әсерінсіз дененің инерция моменті 2 есе азайса, онда айналушы дененің импульс моменті қалай өзгереді?

Егер, бөлшектің тыныштық массасымен салыстырғандағы массасы 1,25 есе артуы үшін онда бөлшек қандай жылдамдықпен қозғалуы керек? Жарықтың вакуумдағы жылдамдығы С-ға тең.

Егер электронның жылдамдығы жарық жылдамдығының 0,6-на тең болса, онда тыныштық массасымен салыстырғанда электрон массасы қалай өзгереді?

D) 1,25 есе артады

Егер күшті өзгертпей, серіппенің ұзындығын 2 есе кемітсек, онда салыстырмалы ұзындығы қалай өзгереді?

Егер сұйық ағатын түтіктің (трубаның) диаметрін 2,4 есе кішірейтсе, онда сұйықтың ағыс жылдамдығы қалай өзгереді?

D) 5,76 есе артады

Егер 75 кН күшпен әсер еткенде серіппенің ұзындығы 16 мм-ге ұзарса, онда серпімді деформацияланған серіппенің потенциялық энергиясы неге тең болады? D) 600 Дж

Егер толқын ұзындығы 7 м, ал тербеліс жиілігі 220 Гц болса, онда дыбыс толқыны суда 7,7 км қашықтықты қанша уақытта жүре алады?

Егер молекула қозғалысының орташа жылдамдығын 2 есе арттырып, ал еркін жол ұзындығын 5 есе кемітсе, онда берілген уақыт аралығында, көмір қышқыл газы молекуласының соқтығысу саны қалай өзгереді?

D) 10 есе артады

Егер нүкте қозғалысының кинематикалық теңдеуінің түрі x=5t+20 болса, онда ол қалай қозғалады?

A) бірқалыпты және түзу сызықты

Егер дене жолдың бірінші жартысын 3 м/с жылдамдықпен 10 с ішінде жүріп өтсе, ал екінші жартысында одан 2 есе жылдамырақ қозғалса, дененің орташа жылдамдығы неге тең?

Егер суытқышының температурасы 27 о болса, ПӘК-і 80% идеал жылу машинасы қыздырғышының температурасы қандай болуы тиіс?

Егер гидравликалық көтергіштің кіші поршенінің ауданы 10 см 2 , үлкен поршенінің ауданы 0,1 м 2 болса, массасы 1000 кг автомобильді көтеру үшін оның кіші поршеніне шамамен қандай күш түсіру керек?

Дата добавления: 2020-12-04 ; просмотров: 2284 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Екілік опциялар брокерлерінің рейтингі 2020:
Ақшаны қайда салу керек?
Пікір үстеу

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: