ExVol – Екілік Options көрсеткіштері

Екілік опциялар брокерлерінің рейтингі 2020:

Тақырып № 13.Сүт, ет және банкідегі консервілердің залалсыздығын бағалау – 2сағат

Мақсаты:тағам өнімдерінің құныдылғын және қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жүргізелетін шаралар кешенімен танысу. Ет пен сүтті органолептикалық бағалауды үйрену.

Оқытудың мақсаты:

Студент білуі тиіс:

1.Сүттің, сүт өнімдерінің, еттің химиялық құрамын, тамақтық және биологиялық құндылығын

2.Тағам өнімдерін санитарлық сараптаудың мақсатын, міндеттерін, әдістерін, жүргізу тәртібін.

3. Тағам өнімдері сапа санаттарын

4. Сүт және сүт өнімдерінен, ет және ет өнімдері берілетін инфекциялық және паразитарлық ауруларды, оларды алдын алу жөніндегі шараларды

5 Банкідегі консервілердің эпидемиологиялық қауіптілігі.

Екілік опциялар брокерлерінің рейтингі 2020:

6 Ет, сүт, банкідегі консервілердің санитарлық сараптаудың әдістері.

7 Тез бүлінетін азықтардың таратылуы мен сақталыну мерзімін

Студент істей алуы тиіс:

1. Сүттің, еттің залалсыздығына органолептикалық бағалау жүргізу

1. Негізгі тағамдық өнімдердің (ет,сүт, консерв) сапасына баға беру және органолептикалық, физико-химиялық, гельминтологиялық және басқа да зерттеу түрлерінің мәліметтеріне сүйене отырып, қолдану мүмкіндігі туралы қорытынды беру.

Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1.Сүт, ет, банкідегі консервілердің тамақтық және биологиялық құндылығы

2. Сүт, сүт өнімдерінің ет және банкідегі консервілердің эпидемиологиялық қауіптілігі, химиялық ластанумен болған аурулар.

2. Жарамсыз тамақты қабылдаумен байланысты аурулардың алдын алу Тағам өнімдерін санитарлық сараптау.

3. Ет, сүт және банкідегі консервілерді сараптау

Оқыту және сабақ беру әдістері:жағдайлық есептерді шешу.

Әдебиеттер:

Негізгі:

1. Гигиена. Жоғарғы оқу орындарына арналған оқулық./Ү.И.Кенесариев және т.б. – Алматы: 2020. – 297 б.

2. Торғаутов Б.К.,Сералиева М.Ш. Жалпы гигиена:Оқулық–Шымкент, 2009. – 167-180 б.

3. Гигиена /Под ред. Акад. РАМН Г.И.Румянцева.-М.:ГЭОТАР Медицина,2000. – С.272-283.

4. Пивоваров Ю.П., Королик В.В., Зиневич Л.С. Гигиена и основы экологии человека.- Ростов н/Д: «Феникс»,2002. –243-279.

5. Пивоваров Ю.П. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене и основам экологии человека. – М.:ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ. 2001.- С.96- 130.

6. Гурова А.И., Горлова О.Е. Практикум по общей гигиене. М.: Изд. Университета дружбы народов, 1991,- С. 84-101.

Қосымша:

1. Королев А.А. Гигиена питания. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – С. 157-219, 245-255.

2. Рубина Е.А. Санитария и гигиена питания: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – С. 101-111, 152-173.

3. Румянцев Г.И. и др. Общая гигиена, М.: Медицина, 1985.- С. 53-70.

4. Пивоваров Ю.П. и др. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене. М.: Медицина, 1983.- С. 21-35.

5. Принципы оценки безопасности пищевых добавок и контаминатов в продуктах питания: Совместное издательство. Программа ООН по окружающей среде, Международной организации труда, ВОЗ. (Пер. с англ.- М.: Медицина, 1991.- С. 159.

6. Санитарно-гигиенические методы исследования пищевых продуктов и воды: (справочное пособие). /под ред. Г.С. Яцулы- Киев: Здоровье, 1991. – 286 с.

7. СанПиН 4.01.071.03 РК «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

8. Справочник ПДК вредных веществ в пищевых продуктах и среде обитания. – М., 1993.- 139 с.

9. СанПиН № 4.01.060.02 РК «Санитарно-гигиенические требования к условиям хранения и срокам реализации скоропортящихся пищевых продуктов».

10. СанПиН № 4.01.069.03 «Санитарно-гигиенические требования к объектам общественного питания»

1. Сұрақтар бойынша бастапқы білім деңгейлерін бақылау:

1. Тағам өнімдерінің санитарлық сараптамасы, жүргізу мақсаты, міндеттері, әдістері тәртібі. ҚР 4.01.071.03 СанЕменН «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

2. Тағам өнімдерінің сапа категориялары. Азық-түлік тауарларын таңбалау олардың сапасын бақылауды қамтамасыз ететін құрал ретінде.

3. Сүттің эпидемиологиялық рөлі. Сүт және сүт өнімдері арқылы берілетін аурулардың алдын алу.

4. Ет арқылы берілетін жануарлардың жұқпалы және инвазивтік аурулары, олардың алдын алу.

5. Сүт пен сүт өнімдерін органолептикалық және физикалық-химиялық зерттеу. Сүт құрамы бұзылмағандығының, жаңалығының және фальсификаттануының, химиялық, биологиялық және радиациялық қауіпсіздігінің көрсеткіштері.

6. Еттің санитарлық сараптамасының әдістемесі: органолептикалық зерттеу, физикалық-химиялық сынамалар, бактериологиялық, гельминтологиялық зерттеу. Еттің химиялық, биологиялық және радиациялық қауіпсіздігінің көрсеткіштері.

7. Консервілердің эпидемиологиялық қауіпсіздігі. Консервілерді органолептикалық зерттеу әдістері. Шын және жалған бомб. Консервілердің химиялық, биологиялық және радиациялық қауіпсіздігінің көрсеткіштері.

8. Тез бұзылатын тағам өнімдерін сақтау және тарату мерзімдері. Тағам өнімдерін стандарттау және сертификаттау, олардың тағам өнімдерінің қауіпсіздігі мен тағам құндылығының қамтамасыз етудегі рөлі.

Студенттердің өзіндік жұмыстарын орындау бойынша білім деңгейлерін соңғы рет бақылау:

Тапсырма 1: Тағам құндылығын сақтау бойынша негізгі алдын алу шаралармен танысу.

Тапсырма 2: Сүт пен еттің санитарлық сараптау әдістерімен танысу.

Тапсырма3: Тағам өнімдерінің залалсыздығын бағалау бойынша және қолдану мүмкіндігі жөнінде ситуациялық есептерді шешу.

Дата публикования: 2020-04-06 ; Прочитано: 1631 | Нарушение авторского права страницы

Автокөлікке техникалық қызмет көрсету мен ағымды жұмыс жөндеуді орындау жұмыстары

МАЗМҰНЫ КІРІСПЕ. 3-6 I.АВТОМОБИЛЬ ЖӘНЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУ, ЖӨНДЕУ 1.1 Автомобильдің электрлік жабдықтары. 7 1.2 Ток көздері. 7-8 II.ТЕХНИКАЛЫҚ ДИАГНОСТИКА ЖАСАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 2.1 Техникалық қызмет (ТҚ) жұмыстарының арналымы. 9-10 2.2 Автомобильдерге техникалық қызмет көрсетуде қойылатын талаптар. 11 2.3 Күрделі және ағымды жөндеу. 12-13 Маусымдық техникалық қызмет көрсету. 13-14 III. МОТОР (ДВИГАТЕЛЬ) 3.1 Моторды майлау. 15-19 3.2 Қоректендіру жүйесінің негізгі ақаулары. 20-24 3.3 Электр жабдықтарын пайдалану ерекшеліктері. 25 3.4 Электр жабдықтарының жүйесін күту және оның ақаулары..26-27 Қолданылған әдебиеттер. 28-29

Жұмыс түрі: Курстық жұмыс Жұмыс көлемі: 28 бет Пәні: Соңғы қосылған курстық жұмыстар ————— https://www.topreferat.com/ КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ МАЗМҰНЫ КІРІСПЕ. 3-6 I.АВТОМОБИЛЬ ЖӘНЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУ, ЖӨНДЕУ 1.1 Автомобильдің электрлік жабдықтары. 7 1.2 Ток көздері. 7-8 II.ТЕХНИКАЛЫҚ ДИАГНОСТИКА ЖАСАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 2.1 Техникалық қызмет (ТҚ) жұмыстарының арналымы. 9-10 2.2 Автомобильдерге техникалық қызмет көрсетуде қойылатын 2.3 Күрделі және ағымды жөндеу. 12-13 Маусымдық техникалық қызмет көрсету. 13-14 III. МОТОР (ДВИГАТЕЛЬ) 3.1 Моторды майлау. 15-19 3.2 Қоректендіру жүйесінің негізгі ақаулары. 20-24 3.3 Электр жабдықтарын пайдалану ерекшеліктері. 25 3.4 Электр жабдықтарының жүйесін күту және оның ақаулары..26-27 Қолданылған әдебиеттер. 28-29 Кіріспе Автомобиль көлiгi елiмiздің тасымал кешенiнде маңызды орын алады. Жыл сайын автомобиль көлiгi apқылы халық шаруашылығында 80% Сонымен қaтap автомобиль келiгi тасымал кешенi жұмсайтын қop Тасымалдың тиiмдiлiгiн арттыру үшiн алдыңғы қатарлы техника мен Өндірісті дамыту, еңбек өнiмділiгін арттыру, қopдың барлық түpін Автомобиль көлiгiнiң алдында тұрған бiрден-бiр маңызды мәселе, автомобильдiң Тасымал құралының сенiмдiлiгiне койылатын талаптар жылдамдығы және қозғалыс Елiмiзде автомобиль паркiн ұйымдастыру мен ұстап тұру оларға Автомобиль көлiгi eneyip бөлшектер, материалдар санын жұмсайды, Тк. Үлкен жұккетергiштi автомобильдердi жасаудың еңбек сыйымдылығы 120-150 норма-сағ. Автомобильдер санының тұрақты көбеюi адам баласына зиянды жану Карбюраторлы қозгалтқыштарда автомобилъдi қopeктeндipy жүйесінiң ақаулығынан жану қалдыгындағы Автомобильдердiң өнiмдiлiгiн, ыңғайлылығын, қолайлы болуын, тиiмдiлiгiп арттыру көбiне Автомобиль көлiгi ipi жанармай қoрын тұтынушылардын қатарына жатады, Автомобильдердi техникалық пайдалануға оң ықпалын тигiзетiн шаралар қатарында Автомобильдiң мумкiндiк қасиеттерiн және жұмыс қабiлетiн қамтамасыз ету қозғалыс құрамының негiзгi техникалық пайдаланумiндеттерi болып табылады. Автомобильдiң техникалық жағдайын басқару мәселесiн шешу үшінайтарлықтай ықпалда Автомобильдерге техникалық қызмет керсету және жөндеу технологиялық үдерiстерi Материалдық-техникалық жабдықтау мен ғылыми негiзде қалыптастыру, оның құрамына Сондай-ақ автомобильдердi ерекше жағдайларда техникалық пайдалануды тиiмдi ұйымдастыру Автомобильдердi техникалық пайдалану, сондай-ақ өндiрiстiк-техникалық орынды жобалау, техникалық Fылыми-техникалық өркендеу жәтiстiктерiн пайдалану негiзiнде ТҚ және жөндеу Сонымен, автомобильдердi техникалық пайдалану ғылым ретiнде автомобиль паркiнiң Автомобильдердi техникалық пайдалану практикалық қызмет аймығы peтінe, бұл Hақты автомобильдiнмаркiлерi мен модельдерiнетехникальқ қызмет көрсетудің әр тypiнін: Курстық жұмыстың мақсаты: Автомобильді және оның электро техниканы Курстық жұмыстың міндеттері: Автомобильдердің жалпы құрылысы және электро I.АВТОМОБИЛЬ ЖӘНЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУ, ЖӨНДЕУ 1.1.Автомобильдiң электрлiк жабдықтары Электрлiк жабдықтардық жұмысы мен негiзгi сызбасы. Автомобильдiң Барлық электр құралдары мен аппараттар. ток көзiн қоса Қозғалтқышты iскe қосу – қозғалтқышты iскe қосу барысында Жарықтандыру және бөлгi беру – жолды жарықтандыру, салонды Тәртiп бойынша барлық құралдарды ток кезiмен қоректендiру үшiн Ток көздері Автомобильде eкi түрдегi ток көзi пайдаланылады: Электр құуатына айналдырады. Генераторбарлық тұтынушыларды қозғалтқыш жұмыс iстеп Генератор ток түзеткiш (выпрямитель) блоктан тұрады, ол1 айналмалы Тараmу бiлiгi. Тарату бiлiгiнiңжәтегiн көбiне тicтi нeмece шынжырлы II.ТЕХНИКАЛЫҚ ДИАГНОСТИКА ЖАСАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 2.1 Техникалық қызмет (ТҚ) жұмыстарының арналымы Көлік қозғалысының қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге бағытталған жалпы бақылау ТҚ-1 және ТҚ-2 міндеттері ТҚ-1 және ТҚ-2 міндеттері- автомобильдiң механизмдерi мен агрегаттарыньң Қызметi мен мерзiмдiлiгiне, диагностикалық жұмыстардың тiзбегi мен орнына Мезгілдік қызмеmmің (МҚ) міндеті жылына2 рет жұргiзiлетiн, қозғалыс МҚ еңбек сыйымдылығы көрсеткiшi (нормативi) өте суық және ал басқа аймақтарда 20% – ды құрайды. Басқа 1-Kecme Қозғалыс құрамына техникалық қызмет және ағымдағы жөңдеу еңбек (Ережәден алынған) 2.2 Автомобильдерге техникалық қызмет көрсетуде қойылатын талаптар Техникалық қызмет көрсету және автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеу Автомобильдерге техникалық қызмет көрсеткенде, өндipic құралдарына технологиялық Автомобильдер мен тiркемелерге маусымдықтехникалық қызмет көрсету кезінде байқалған Автомобильдер мен тiркемелергеТҚ-l жәнеТҚ-2 техникалық қызмет керсету ауыспалы 2.3 Күрделі және ағымды жөндеу Жөндеу жұмыстардың міндеттері. Жөндеу сипатына және міндетіне сәйкес Күрделі жөндеу. Агрегаттарды Күрделі жөндеуоны толық бөлшектеу, ақауын Негiзгi бөлшектер агрегаттыңжұмыс істеуқабiлетiн орындауын қамтамасыз етедi және Күрделi жөндеумен сондай-ақ, жаңа жасалымның деңғейiн немесе соган Жеңiл автомобильдер мен автобустар күрделi жөңдеуге кузовына күрделi Күрделi жөндеудiң бiрден-бiр өpic алуы, жүк автомобильдерiндегi толықбөлшектi Күрделi жөндеу үшін агрегатты және автомобильдi бiрiншi және Ағымдағыжөндеу пайда болған ақауларды жөндеу, қалпына келтiру, сондай-ақ Ағымдағыжөндеудiн жұмыс сипаттамасына бөлшектеу, жинау, слесарьлық пiсiру, ақауын ТҚжәне жөндеу жөнiндегi ережеде және сейкес практика АЖ 2.4 Маусымдық техникалыққызмет көрсету Автомобильдікүзгі-қысқы кезеңде пайдалану кезiндегi маусымдық техникаяыққызмет көрсету (ТҚК) Күзгі-қысқы кезеңде пайдалану кезiнде көрсетілген маусымдық техникалыққызметте салқындатқышжүйесiне Көктемгі-жазғы кезенде пайдалану кезінде техникалық қызмет көрсету(ТҚК) Көктемгi-жазғы жағдайда ауысым алдында автомобильдiң жылу ұстайтын қаптарын Автомобильдердi ерекше жағдайда пайдаланғанда техникалық қызмет көрсету Шөлейт және құмдық топырақты жерлерде қозғалтқышқа отын мен Ауа райы суьқ (температура – 300 С0 темен) Автомобиль тастақ жолсыз жерлерде жұмыс icтегенде ауысым сайьн Саздақ жерлерде ауысым сайын майлау және салқын-дату жүйелерiнiң Орманда жұмыс iстегенде автомобильдi ағаштың кесiлген, шабылған ұсақ Су кедергiлерiнен немесе саздаң аймақтардан өткен соң қуат III. МОТОР (ДВИГАТЕЛЬ) 3.1Моторды майлау Үйкелуші беттердің арасына жіберілетін майдың атқаратын қызметі және Май қолданғанда үйкеліс күшін азайту, демек үйкелуші бөлшектердің Майлағанда өзара жанаса қозғалатын беттердiң арасына май қабаты Тежiребелер, үйкелiс кушi үйкелушi беттердiң арасындағы май қабатының шығын азаяды. Үйкелушi беттердiң арасына жiберiлетiн май, үйкелicтi азайтумен қатар аз да болса, үйкелушi бөлшектердi салқындату металл бөлшектерден тазартып тұрады және үлкен температура мен Майдың, сонымен қатар, цилиндрдiң саңылаусыз жабылуын қамтамасыз eтeтін Майлау жүйесiке диагкостика жасау Құралдардың қурылысы мен жұмыс iстеy принципi жөнiнде қыскаша Магистралдағы май қысымын ұштығы бар иiлгiш май түтiкше 18-сурет. КИ.4940 құралы: 1 – монометр. 2 – май түтігi. 3 1.қозғалткышты Қалыпты жылулық күйiне дейiн кыз-дырып, сонан сон 2. Центрифуға роторыныңайналу жиiлiгiн, аспалы тiлше мен корпустан 19-сурет. КИ-1308В Вибротахометрі: 1 – жылжымалы диск: 2 – тiлше. 3 3. Центрифуға роторындағы шөгiндiлер шамасын КИ-9912 құралымен анықтайды. 20-сурет. КИ-9912 өлшеу құралы: 1 – индикатор; 2 Жағармай сапасын анықтау. Жағармай сапасын вис-козиметр немесе сын Майдың тyci мен мөлдiрлiгiне Қарап сапасын анықтау, тек Жағармай сапасын aнықтау үшін Қозғалтқышты +80 ‘С-тан артық Жағармайдың жуғыштық қасиетiн бағалау үшін май дағының әр K=D/d1 мұндағы: D – май дағының сыртқы диаметрi, мм; d1 – сыртқы сақинаның ішкі диаметрi, мм. Жағармайдың жуғыштың қасиетi жоғары болса, көрсетiлген қaтынас сал Әр түрлi механикалық Қоспалардың мөлшерiн сипат-тайтын коэффициент темендегi K1=d1/d1 мұндағы: d2 – май дағындағы ядро диаметрi, мм. Коэффициент шамасы 1,4-тен кем болмауға тиiс. Кем Жағармай Қурамындағы жанармайдың бар-жоқтығын, оны 1000C0-қa дейiн қыздыру Май кұрамында судың барлығын, оны 2-3 сағат бойы Автомобuльдің майлау жүйесiне және пайдалану ерекшелiктерi Автомобильдің майлау жүйесiне қыстық май құймас бұрын оны Жуу сұйығы ретiнде 80% дизельотынының 20% дизель майымен Картердi жуып, майын ауыстырумен бiр мезгiлде сапуннын тығыздамасын Картердің майқұятын аузы арқылы оған май өлшеуіш сызықтағы Автомобильдің майлау жүйесі Майлау жүйесi ақауының сыртқы белгiлерi тығыздықты жоғалтпауы, Автомобильдегi май қысымын керсеткiш бiршама қателiкпен кepceтyi мүмкін, жүйені жуу, қажеттi технодогиялык процесс болып табылады. Жүйенi Peтiмен жүйені жуу тәртібі мынадай: – ыстық қозғалтқышта өз жұмысын атқарған майды төгеді; – жуу майын щуптыц белгiсiне дейiн құяды; – қозғалтқышты iске қocaды (тез үдеп жұмыс істеуін – жуу майын тегедi; – сүзгiштердi тазалап, керосинмен жуады, олардың элементтерiң ауыстырады; – жаңа май құяды, сосын төменгі айналу жиiлiгiнде – май деңгейiн байқайды және қажет болса майды Жуу майын тұндырып және 1-2 рет пайдалануғаа болады. Майды мезгiлiмен ауыстырып отыру майдың маркасына және автомобильдiңүлгісіне 3.2 Қоректендіру жүйесінің негізгі ақаулары Автомобиль қозғалтқышының пайдалану тәжіребесi ақаулардың көпшiлiгi қоpeктeндipy жүйесiмен Мұндай ақаулар Болған жағдайда қозғалтқыш от ал¬майды, толық Отынның aққaн жерiн көзбен көрiп не қолмен сипап Егер Қозғалтқыш оталмаса, бiрiншiден, бактағы отынның мөлшерiн тексерiп, Дизельдi қозғалтқышта ауаның қоректендiру жүйесiне eтyi цилиндрлерге отын Отын берiлуiнiң басталу бұрышының бұрыстығы ота¬луды қиындатуы мүмкін, Пайдаланылған газдан түтін шықпаған жағдайда қозғалтқыш қуаты темендеуiнің Ауа тазартқыш ластанған кезде дизель отынымен оныц түбiн Карбюраторлы қозғалтқыш қуатының кемуі сапасы сәйкес келмейтiн қоспаның Жеткiлiксiз жанқыш коспаныц тузiлуi отын мөлшерiнің азаюынан немесе Отын бағынық аузындағы тығын клапанын шаңнан немесе мұздан Карбюраторлы қозғалтқыштарға отынберу жүйесін күту. Отын беру жүйесінiң ақаулары. Отын беру жүйесiнің жұмысты дұрыс icтeyi, негiзiнен алғанда, Бүкiл отын беру жуйесi таза ұсталуы тиiс. Отын Тазартқышқа толтырылған шөгiндi қозғалтқыш картерiндегi майды ауыстыpған кезде Ауа тазартқышты бұлайша мұкият күту қозғалтқыштың тозуын және Цилиндрдiң iшiне берiлетiн су қатты су болмауы тиiс, Автомобильге жанармай құйғанда таза ыдыс пен таза шланганы Карбюратордың дұрыс жұмыс iстемеуі тиiстi құрамды коспа бермеуден 1) селкiлдеудiң салдарынан ауа жапқышының ; 2) ауа тазартқыштың бiтелiн қалуынан; 3) селкiлдеген кезде жиклердiц инесi немесе жиклердiң түтігі Коректендiру жуйесiнде жиi кездесетiн aқay – отыны аз 1) бактагы, тұндырғыштағы немесе қалтқы камерасындагы отын сүзгiлерiнiң 2) отын түтіктерінің бiтелiп қалуы; 3) жиклер каналдарының және карбюратордың өзiндегi калибрленген тетіктің 4) қалтқы камерасының ине тәрiздес клапанының қарысып қалуы; 5) тығыз қосылмағандықтан сору тутiктерiндегi аралық төсемдер арқылы Отын сүзгiлерi бiтелiп қалса, сүзгiлердi тазалап, керосинмен жуу Отынды қалтқы камерасына отын сорғысы айдайтын болса, мезгiл-мезгiл Цилиндрдiң қоспаға салмақтырақ толуы қозғалқыш цилиндрлерiне баратын жанғыш Маңыздылығы жөнiнен жылыту Дәрежесiн реттеу карбюраторды реттеумен, Бүртiктердiң бiр-бiрiнiң арасы 3 м болып келедi. Лентаның құрайды, Сүзгi ұстап қалатын механикальқ қосындылар тұрып қалмау Мотор жұмыс iстеп тұpғанда сорғының айдауы мен келетiн қосындыларды өткiзбей ұстап қалады. Содан кейiн отын 0,03 22-сурет, Мотордың жiп Тәрiздес отын сүзгiсi 1 – сүзгi элементi; 2- цилиндр қанқа Сүзгiден сорғыға келiп түceтiң отынның қысымын бақылау үшiн Сүзгiде өнiп, отын жүйесiнiң қалыпты жұмысын бұзу мүмкін Отын сүгiсi кір болып кетсе тyтiктері сүзгiге дейiнгi Дизельдiң сорғыдан форсункаға отын беру қызметiн aтқapaтын жоғары байқалатын отын өткiзгiштi қабырғаларының серпiмдi ұлгаюы отыннын: сорғалап Miнe, соңдықтан жоғары қысымның түтiктеpi тұтастартып жасалған, сыртқы Карбюраmорлы қозгалmқышmарды жүргiзin жiберу Жүргiзбес бұрын автомобильдiң барлық механизмдерiнiң жұмысқа дайындығын тексерiп Ең алдымен жағармайдың аз-көптiгiн тексерiп алган жөн, оның Автомобильдерде орнатылатын iштен жану қозғалтқышын жургiзiп жiберу процесiнiң 1) қажеттi айналу жылдамдығын туғызу үшiн иiндi бiлiктi 2) отынның салқын қозғалтқыштың iшiнде тұтануын қамтамасыз ету. Иiндi бiлiктi айналдыру не жургiзушi адам қолымен, не Жургiзiп жiберу үшiн айналдыруға кеткен жұмыс мыналарға шығындалады: 1) қозғалтқыштың механизмдерiндегi үйкелiстi жеңуге; 2) қозғалтқыштың қозғалатын бөлшектерiн тыныштықта тұрган қалпынан, жүрiп 3) жургiзiн жiбергенде алгашқы кезеңдегi компрессияны жеңуге; иiндi 3.3 Электр жабдықтарын пайдалану ерекшеліктері Tөменгi температура аккумулятор батареяларының күйi мен жұмыс қабiлетiне Аккумуляторды зарядтауды жақсарту үшiн генератордың зарядтық кepнeyiн 0,8-1,2 3.4 Электр жабдықтарының жүйесін күту және оның ақаулары Генераторды күту сымдардың түйiспелерiмен қосылатын жерлерiн таза ұстау Зауытта құрастырғанда генератордың шариктi подшипниктерiне тозаң кipiп кетпейтiндей Жұмыс кезiнде мезгiл-мезгiл, кемiнде айына бiр рет Генератордың жұмысы дұрыс болуы үшiн щеткаларды коллекторға басып Серiппелердiң щеткаларды қысуы кем болса, ұшқынның кушейетiнi және Жалғағыш белдiктi бензин, керосин және май тиюден сақтау Кернеу реттегiшiн күту – кiшкене якорьдi тартып тұратын Реленi күту – түйiспелердi таза ұстау, оларды тазарту Кiшкене якорь мен өзекшенiң арасындағы саңылау, реле түйiспелерi тұйықталып тұрғанда 0,25 миллиметрден 0,75 миллиметрге дейiн Электр тiзбегiн қарап шығу, фараларды бекiтiп сынап көру, Стартердің бұзып көрген кезде оның мыс-графит төлкелерiн маймен Электр жабдығы жүйесінің ақаулары және оларды жөндеу. Электр Щеткаларға, коллекторға және релеге май тисе аталған механизмдердiң Генератор бұзылуының жиi кездесетiн түрі тiзбектегi ток күшiнiц Кішкене якорь мен өзекшенің арасындағы саңылау, реле түйіспелері Электр тізбегін қарап шығу, фараларды бекітіп сынап көру, Стартерді бұзып көрген кезде оның мыс гранит төлкелерін Қолданылған әдебиеттер Алиев Б., Жүнісбеков П. Тракторлар мен автомобильдер (құрылысы). П. Жүнісбеков, М. Жетпейісов – Автомобильдерді жөндеу және Алиев Б – Тракторлар мен автомобильдер құрлысы. Алматы: Жүнісбеков П. Ж – Автомобильдің құрлысы және пайдалануы Родичев В – Тракторлар мен автомобильдер – Алматы: Колчин А.И., Демидов В.П. Расчет автомобильных и тракторных Теория, конструкция и расчет автотракторных двигателей. М. Издательство Ховах М.С., Маслов Г.С. Автомобильные двигатели.- М. Попык Г.Н. Конструирование и расчет автомобильных и тракторных Артамонов М.Д. и др. Основа теории и Дизели тракторные и комбайновые. Методы стендовых испытаний. Дизели тракторные и комбайновые. Методы стендовых испытаний. Двигатели автомобильные. Методы стендовых испытаний. – Дизели тракторные и комбайновые. Метод определения мощности ДВС поршневые. Методы пересчета мощности и удельного расхода Тракторы. Теория. Под редакцией В.В.Гуськова. М. Машиностроение Тришкевич А.И. Автомобили. Теория. Минск. Высшая школа. 1986 Кутьков Г.М. Тяговая динамика тракторов. М. Машиностроение Тришкевич А.И. Автомобили. Теория. Минск. высшая школа. 1986. Кутьков Г.М. Тяговая динамика тракторов. М. Машиностроение. 1980. Кострицкий В.Г. и др. Контрольно-измерительные приборы в Тяговые характеристики сельскохозяйственных тракторов. Справочник М.Россельхозиздат. Белов С.М., Солонский А.С. Тракторы Часть 4. Испытания. Литвинов А.С., Фаробин Я.Е. Автомобиль. Теория эксплуатационных Мацкерле Ю. современный экономичный автомобиль. Перевод с чешского 1 Қозғалыс құрамы және оның негізгі элементтері Қозғалыс құрамының Бір қызметке адам сағ. Орта каластағы жәңіл автомобильдер(двигателінің жұмысы көлемі 1,8 ден ГАЗ-24-01 ГАЗ-24-07 0,35 0,50 2,5 2,9 10,5 11,7 3,0 3,2 Автобустар: өте кіші класты (ұзындығы 5,0 м дейін) ЛАЗ-60,5 Н 60,7-Н-60,7Н ЛАЗ-60,5 Н 0,50 0,80 0,95 4,0 5,0 6,0 15,0 24,0 25,8 4,5 6,5 60,9 Жалпы тасмалға арналған жүк автомобилі, жүк автомобилі, жүккөтергіштігі: ИЖ-27151(,04т) МАЗ-5335(8т) 0,2 0,3 2,2 3,2 7,2 12,5 2,8 5,8 Бір остьі тіркеме Барлық моделі 0,1 0,4 Жартылай тіркеме -//- 0,2-0,3 0,8-1,0 4,2-5,0 1,1-1,45

Содержимое разработки

М A ЗМҰНЫ
КІРІСПЕ. 3-6
I. A ВТОМОБИЛЬ ЖӘНЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУ, ЖӨНДЕУ
1.1 Автомобильдің электрлік жабдықтары. 7
1.2 Ток көздері. 7-8
II.ТЕХНИКАЛЫҚ ДИАГНОСТИКА ЖАСАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
2.1 Техникалық қызмет (ТҚ) жұмыстарының арналымы. 9-10
2.2 A втомобильдерге техникалық қызмет көрсетуде қойылатын талаптар. 11
2.3 Күрделі және ағымды жөндеу. 12-13
Маусымдық техникалық қызмет көрсету. 13-14
III. МОТОР (ДВИГАТЕЛЬ)
3.1 Моторды майлау. 15-19
3.2 Қоректендіру жүйесінің негізгі ақаулары. 20-24
3.3 Электр ж a бдықтарын пайдалану ерекшеліктері. 25
3.4 Электр ж a бдықтарының жүйесін күту және оның ақаулары. 26-27
Қолданылған әдебиеттер. 28-29

Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Жұмыс көлемі: 28 бет
Пәні: Соңғы қосылған курстық жұмыстар

М A ЗМҰНЫ
КІРІСПЕ. 3-6
I.АВТОМОБИЛЬ ЖӘНЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУ, ЖӨНДЕУ
1.1 Автомобильдің электрлік жабдықтары. 7
1.2 Ток көздері. 7-8
II.ТЕХНИКАЛЫҚ ДИАГНОСТИКА ЖАСАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
2.1 Техникалық қызмет (ТҚ) жұмыстарының арналымы. 9-10
2.2 Автомобильдерге техникалық қызмет көрсетуде қойылатын
2.3 Күрделі және ағымды жөндеу. 12-13
Маусымдық техникалық қызмет көрсету. 13-14
III. МОТОР (ДВИГАТЕЛЬ)
3.1 Моторды майлау. 15-19
3.2 Қоректендіру жүйесінің негізгі ақаулары. 20-24
3.3 Электр жабдықтарын пайдалану ерекшеліктері. 25
3.4 Электр жабдықтарының жүйесін күту және оның ақаулары. 26-27
Қолданылған әдебиеттер. 28-29
Кіріспе
Автомобиль көлiгi елiмiздің тасымал кешенiнде маңызды орын алады.
Жыл сайын автомобиль көлiгi apқылы халық шаруашылығында 80%
Сонымен қaтap автомобиль келiгi тасымал кешенi жұмсайтын қop
Тасымалдың тиiмдiлiгiн арттыру үшiн алдыңғы қатарлы техника мен
Өндірісті дамыту, еңбек өнiмділiгін арттыру, қopдың барлық түpін
Автомобиль көлiгiнiң алдында тұрған бiрден-бiр маңызды мәселе, автомобильдiң
Тасымал құралының сенiмдiлiгiне койылатын талаптар жылдамдығы және қозғалыс
Елiмiзде автомобиль паркiн ұйымдастыру мен ұстап тұру оларға
Автомобиль көлiгi eneyip бөлшектер, материалдар санын жұмсайды, Тк.
Үлкен жұккетергiштi автомобильдердi жасаудың еңбек сыйымдылығы 120-150 норма-сағ.
Автомобильдер санының тұрақты көбеюi адам баласына зиянды жану
Карбюраторлы қозгалтқыштарда автомобилъдi қopeктeндipy жүйесінiң ақаулығынан жану қалдыгындағы
Автомобильдердiң өнiмдiлiгiн, ыңғайлылығын, қолайлы болуын, тиiмдiлiгiп арттыру көбiне
Автомобиль көлiгi ipi жанармай қoрын тұтынушылардын қатарына жатады,
Автомобильдердi техникалық пайдалануға оң ықпалын тигiзетiн шаралар қатарында
Автомобильдiң мумкiндiк қасиеттерiн және жұмыс қабiлетiн қамтамасыз ету
қозғалыс құрамының негiзгi техникалық пайдаланумiндеттерi болып табылады.
Автомобильдiң техникалық жағдайын басқару мәселесiн шешу үшінайтарлықтай ықпалда
Автомобильдерге техникалық қызмет керсету және жөндеу технологиялық үдерiстерi
Материалдық-техникалық жабдықтау мен ғылыми негiзде қалыптастыру, оның құрамына
Сондай-ақ автомобильдердi ерекше жағдайларда техникалық пайдалануды тиiмдi ұйымдастыру
Автомобильдердi техникалық пайдалану, сондай-ақ өндiрiстiк-техникалық орынды жобалау, техникалық
Fылыми-техникалық өркендеу жәтiстiктерiн пайдалану негiзiнде ТҚ және жөндеу
Сонымен, автомобильдердi техникалық пайдалану ғылым ретiнде автомобиль паркiнiң
Автомобильдердi техникалық пайдалану практикалық қызмет аймығы peтінe, бұл
Hақты автомобильдiнмаркiлерi мен модельдерiнетехникальқ қызмет көрсетудің әр тypiнін:
Курстық жұмыстың мақсаты: Автомобильді және оның электро техниканы
Курстық жұмыстың міндеттері: Автомобильдердің жалпы құрылысы және электро
I.АВТОМОБИЛЬ ЖӘНЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУ, ЖӨНДЕУ
1.1.Автомобильдiң электрлiк жабдықтары
Электрлiк жабдықтардық жұмысы мен негiзгi сызбасы. Автомобильдiң
Барлық электр құралдары мен аппараттар. ток көзiн қоса
Қозғалтқышты iскe қосу – қозғалтқышты iскe қосу барысында
Жарықтандыру және бөлгi беру – жолды жарықтандыру, салонды
Тәртiп бойынша барлық құралдарды ток кезiмен қоректендiру үшiн
Ток көздері
Автомобильде eкi түрдегi ток көзi пайдаланылады:
Электр құуатына айналдырады. Генераторбарлық тұтынушыларды қозғалтқыш жұмыс iстеп
Генератор ток түзеткiш (выпрямитель) блоктан тұрады, ол1 айналмалы
Тараmу бiлiгi. Тарату бiлiгiнiңжәтегiн көбiне тicтi нeмece шынжырлы
II.ТЕХНИКАЛЫҚ ДИАГНОСТИКА ЖАСАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
2.1 Техникалық қызмет (ТҚ) жұмыстарының арналымы
Көлік қозғалысының қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге бағытталған жалпы бақылау
ТҚ-1 және ТҚ-2 міндеттері
ТҚ-1 және ТҚ-2 міндеттері- автомобильдiң механизмдерi мен агрегаттарыньң
Қызметi мен мерзiмдiлiгiне, диагностикалық жұмыстардың тiзбегi мен орнына
Мезгілдік қызмеmmің (МҚ) міндеті жылына2 рет жұргiзiлетiн, қозғалыс
МҚ еңбек сыйымдылығы көрсеткiшi (нормативi) өте суық және
ал басқа аймақтарда 20% – ды құрайды. Басқа
1-Kecme
Қозғалыс құрамына техникалық қызмет және ағымдағы жөңдеу еңбек
(Ережәден алынған)
2.2 Автомобильдерге техникалық қызмет көрсетуде қойылатын талаптар
Техникалық қызмет көрсету және автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеу
Автомобильдерге техникалық қызмет көрсеткенде, өндipic құралдарына технологиялық
Автомобильдер мен тiркемелерге маусымдықтехникалық қызмет көрсету кезінде байқалған
Автомобильдер мен тiркемелергеТҚ-l жәнеТҚ-2 техникалық қызмет керсету ауыспалы
2.3 Күрделі және ағымды жөндеу
Жөндеу жұмыстардың міндеттері. Жөндеу сипатына және міндетіне сәйкес
Күрделі жөндеу. Агрегаттарды Күрделі жөндеуоны толық бөлшектеу, ақауын
Негiзгi бөлшектер агрегаттыңжұмыс істеуқабiлетiн орындауын қамтамасыз етедi және
Күрделi жөндеумен сондай-ақ, жаңа жасалымның деңғейiн немесе соган
Жеңiл автомобильдер мен автобустар күрделi жөңдеуге кузовына күрделi
Күрделi жөндеудiң бiрден-бiр өpic алуы, жүк автомобильдерiндегi толықбөлшектi
Күрделi жөндеу үшін агрегатты және автомобильдi бiрiншi және
Ағымдағыжөндеу пайда болған ақауларды жөндеу, қалпына келтiру, сондай-ақ
Ағымдағыжөндеудiн жұмыс сипаттамасына бөлшектеу, жинау, слесарьлық пiсiру, ақауын
ТҚжәне жөндеу жөнiндегi ережеде және сейкес практика АЖ
2.4 Маусымдық техникалыққызмет көрсету
Автомобильдікүзгі-қысқы кезеңде пайдалану
кезiндегi маусымдық техникаяыққызмет көрсету
(ТҚК)
Күзгі-қысқы кезеңде пайдалану кезiнде көрсетілген маусымдық техникалыққызметте салқындатқышжүйесiне
Көктемгі-жазғы кезенде пайдалану кезінде техникалық қызмет көрсету(ТҚК)
Көктемгi-жазғы жағдайда ауысым алдында автомобильдiң жылу ұстайтын қаптарын
Автомобильдердi ерекше жағдайда пайдаланғанда
техникалық қызмет көрсету
Шөлейт және құмдық топырақты жерлерде қозғалтқышқа отын мен
Ауа райы суьқ (температура – 300 С0 темен)
Автомобиль тастақ жолсыз жерлерде жұмыс icтегенде ауысым сайьн
Саздақ жерлерде ауысым сайын майлау және салқын-дату жүйелерiнiң
Орманда жұмыс iстегенде автомобильдi ағаштың кесiлген, шабылған ұсақ
Су кедергiлерiнен немесе саздаң аймақтардан өткен соң қуат
III. МОТОР (ДВИГАТЕЛЬ)
3.1Моторды майлау
Үйкелуші беттердің арасына жіберілетін майдың атқаратын қызметі және
Май қолданғанда үйкеліс күшін азайту, демек үйкелуші бөлшектердің
Майлағанда өзара жанаса қозғалатын беттердiң арасына май қабаты
Тежiребелер, үйкелiс кушi үйкелушi беттердiң арасындағы май қабатының
шығын азаяды.
Үйкелушi беттердiң арасына жiберiлетiн май, үйкелicтi
азайтумен қатар аз да болса, үйкелушi бөлшектердi салқындату
металл бөлшектерден тазартып тұрады және үлкен температура мен
Майдың, сонымен қатар, цилиндрдiң саңылаусыз жабылуын қамтамасыз eтeтін
Майлау жүйесiке диагкостика жасау
Құралдардың қурылысы мен жұмыс iстеy принципi жөнiнде қыскаша
Магистралдағы май қысымын ұштығы бар иiлгiш май түтiкше
18-сурет. КИ.4940 құралы:
1 – монометр. 2 – май түтігi. 3
1.қозғалткышты Қалыпты жылулық күйiне дейiн кыз-дырып, сонан сон
2. Центрифуға роторыныңайналу жиiлiгiн, аспалы тiлше мен корпустан
19-сурет. КИ-1308В Вибротахометрі:
1 – жылжымалы диск: 2 – тiлше. 3
3. Центрифуға роторындағы шөгiндiлер шамасын КИ-9912 құралымен анықтайды.
20-сурет. КИ-9912 өлшеу құралы: 1 – индикатор; 2
Жағармай сапасын анықтау. Жағармай сапасын вис-козиметр немесе сын
Майдың тyci мен мөлдiрлiгiне Қарап сапасын анықтау, тек
Жағармай сапасын aнықтау үшін Қозғалтқышты +80 ‘С-тан артық
Жағармайдың жуғыштық қасиетiн бағалау үшін май дағының әр
K=D/d1
мұндағы: D – май дағының сыртқы диаметрi, мм;
d1 – сыртқы сақинаның ішкі диаметрi, мм.
Жағармайдың жуғыштың қасиетi жоғары болса, көрсетiлген қaтынас сал
Әр түрлi механикалық Қоспалардың мөлшерiн сипат-тайтын коэффициент темендегi
K1=d1/d1
мұндағы: d2 – май дағындағы ядро диаметрi, мм.
Коэффициент шамасы 1 ,4-тен кем болмауға тиiс. Кем
Жағармай Қурамындағы жанармайдың бар-жоқтығын, оны 1000C0-қa дейiн қыздыру
Май кұрамында судың барлығын, оны 2-3 сағат бойы
Автомобuльдің майлау жүйесiне және
пайдалану ерекшелiктерi
Автомобильдің майлау жүйесiне қыстық май құймас бұрын оны
Жуу сұйығы ретiнде 80% дизельотынының 20% дизель майымен
Картердi жуып, майын ауыстырумен бiр мезгiлде сапуннын тығыздамасын
Картердің майқұятын аузы арқылы оған май өлшеуіш сызықтағы
Автомобильдің майлау жүйесі
Майлау жүйесi ақауының сыртқы белгiлерi тығыздықты жоғалтпауы,
Автомобильдегi май қысымын керсеткiш бiршама қателiкпен кepceтyi мүмкін,
жүйені жуу, қажеттi технодогиялык процесс болып табылады. Жүйенi
Peтiмен жүйені жуу тәртібі мынадай:
– ыстық қозғалтқышта өз жұмысын атқарған майды төгеді;
– жуу майын щуптыц белгiсiне дейiн құяды;
– қозғалтқышты iске қocaды (тез үдеп жұмыс істеуін
– жуу майын тегедi;
– сүзгiштердi тазалап, керосинмен жуады, олардың элементтерiң ауыстырады;
– жаңа май құяды, сосын төменгі айналу жиiлiгiнде
– май деңгейiн байқайды және қажет болса майды
Жуу майын тұндырып және 1-2 рет пайдалануғаа болады.
Майды мезгiлiмен ауыстырып отыру майдың маркасына және автомобильдiңүлгісіне
3.2 Қоректендіру жүйесінің негізгі ақаулары
Автомобиль қозғалтқышының пайдалану тәжіребесi ақаулардың көпшiлiгi қоpeктeндipy жүйесiмен
Мұндай ақаулар Болған жағдайда қозғалтқыш от ал¬майды, толық
Отынның aққaн жерiн көзбен көрiп не қолмен сипап
Егер Қозғалтқыш оталмаса, бiрiншiден, бактағы отынның мөлшерiн тексерiп,
Дизельдi қозғалтқышта ауаның қоректендiру жүйесiне eтyi цилиндрлерге отын
Отын берiлуiнiң басталу бұрышының бұрыстығы ота¬луды қиындатуы мүмкін,
Пайдаланылған газдан түтін шықпаған жағдайда қозғалтқыш қуаты темендеуiнің
Ауа тазартқыш ластанған кезде дизель отынымен оныц түбiн
Карбюраторлы қозғалтқыш қуатының кемуі сапасы сәйкес келмейтiн қоспаның
Жеткiлiксiз жанқыш коспаныц тузiлуi отын мөлшерiнің азаюынан немесе
Отын бағынық аузындағы тығын клапанын шаңнан немесе мұздан
Карбюраторлы қозғалтқыштарға отынберу жүйесін күту.
Отын беру жүйесінiң ақаулары.
Отын беру жүйесiнің жұмысты дұрыс icтeyi, негiзiнен алғанда,
Бүкiл отын беру жуйесi таза ұсталуы тиiс. Отын
Тазартқышқа толтырылған шөгiндi қозғалтқыш картерiндегi майды ауыстыpған кезде
Ауа тазартқышты бұлайша мұкият күту қозғалтқыштың тозуын және
Цилиндрдiң iшiне берiлетiн су қатты су болмауы тиiс,
Автомобильге жанармай құйғанда таза ыдыс пен таза шланганы
Карбюратордың дұрыс жұмыс iстемеуі тиiстi құрамды коспа бермеуден
1) селкiлдеудiң салдарынан ауа жапқышының ;
2) ауа тазартқыштың бiтелiн қалуынан;
3) селкiлдеген кезде жиклердiц инесi немесе жиклердiң түтігі
Коректендiру жуйесiнде жиi кездесетiн aқay – отыны аз
1) бактагы, тұндырғыштағы немесе қалтқы камерасындагы отын сүзгiлерiнiң
2) отын түтіктерінің бiтелiп қалуы;
3) жиклер каналдарының және карбюратордың өзiндегi калибрленген тетіктің
4) қалтқы камерасының ине тәрiздес клапанының қарысып қалуы;
5) тығыз қосылмағандықтан сору тутiктерiндегi аралық төсемдер арқылы
Отын сүзгiлерi бiтелiп қалса, сүзгiлердi тазалап, керосинмен жуу
Отынды қалтқы камерасына отын сорғысы айдайтын болса, мезгiл-мезгiл
Цилиндрдiң қоспаға салмақтырақ толуы қозғалқыш цилиндрлерiне баратын жанғыш
Маңыздылығы жөнiнен жылыту Дәрежесiн реттеу карбюраторды реттеумен ,
Бүртiктердiң бiр-бiрiнiң арасы 3 м болып келедi. Лентаның
құрайды, Сүзгi ұстап қалатын механикальқ қосындылар тұрып қалмау
Мотор жұмыс iстеп тұpғанда сорғының айдауы мен келетiн
қосындыларды өткiзбей ұстап қалады. Содан кейiн отын 0,03
22-сурет, Мотордың жiп
Тәрiздес отын сүзгiсi
1 – сүзгi элементi;
2- цилиндр қанқа
Сүзгiден сорғыға келiп түceтiң отынның қысымын бақылау үшiн
Сүзгiде өнiп, отын жүйесiнiң қалыпты жұмысын бұзу мүмкін
Отын сүгiсi кір болып кетсе тyтiктері сүзгiге дейiнгi
Дизельдiң сорғыдан форсункаға отын беру қызметiн aтқapaтын жоғары
байқалатын отын өткiзгiштi қабырғаларының серпiмдi ұлгаюы отыннын: сорғалап
Miнe, соңдықтан жоғары қысымның түтiктеpi тұтастартып жасалған, сыртқы
Карбюраmорлы қозгалmқышmарды жүргiзin жiберу
Жүргiзбес бұрын автомобильдiң барлық механизмдерiнiң жұмысқа дайындығын тексерiп
Ең алдымен жағармайдың аз-көптiгiн тексерiп алган жөн, оның
Автомобильдерде орнатылатын iштен жану қозғалтқышын жургiзiп жiберу процесiнiң
1) қажеттi айналу жылдамдығын туғызу үшiн иiндi бiлiктi
2) отынның салқын қозғалтқыштың iшiнде тұтануын қамтамасыз ету.
Иiндi бiлiктi айналдыру не жургiзушi адам қолымен, не
Жургiзiп жiберу үшiн айналдыруға кеткен жұмыс мыналарға шығындалады:
1) қозғалтқыштың механизмдерiндегi үйкелiстi жеңуге;
2) қозғалтқыштың қозғалатын бөлшектерiн тыныштықта тұрган қалпынан, жүрiп
3) жургiзiн жiбергенде алгашқы кезеңдегi компрессияны жеңуге; иiндi
3.3 Электр жабдықтарын пайдалану ерекшеліктері
Tөменгi температура аккумулятор батареяларының күйi мен жұмыс қабiлетiне
Аккумуляторды зарядтауды жақсарту үшiн генератордың зарядтық кepнeyiн 0,8-1,2
3.4 Электр жабдықтарының жүйесін күту және оның ақаулары
Генераторды күту сымдардың түйiспелерiмен қосылатын жерлерiн таза ұстау
Зауытта құрастырғанда генератордың шариктi подшипниктерiне тозаң кipiп кетпейтiндей
Жұмыс кезiнде мезгiл-мезгiл, кемiнде айына бiр рет
Генератордың жұмысы дұрыс болуы үшiн щеткаларды коллекторға басып
Серiппелердiң щеткаларды қысуы кем болса, ұшқынның кушейетiнi және
Жалғағыш белдiктi бензин, керосин және май тиюден сақтау
Кернеу реттегiшiн күту – кiшкене якорьдi тартып тұратын
Реленi күту – түйiспелердi таза ұстау, оларды тазарту
Кiшкене якорь мен өзекшенiң арасындағы саңылау, реле
түйiспелерi тұйықталып тұрғанда 0,25 миллиметрден 0,75 миллиметрге дейiн
Электр тiзбегiн қарап шығу, фараларды бекiтiп сынап көру,
Стартердің бұзып көрген кезде оның мыс-графит төлкелерiн маймен
Электр жабдығы жүйесінің ақаулары және оларды жөндеу. Электр
Щеткаларға, коллекторға және релеге май тисе аталған механизмдердiң
Генератор бұзылуының жиi кездесетiн түрі тiзбектегi ток күшiнiц
Кішкене якорь мен өзекшенің арасындағы саңылау, реле түйіспелері
Электр тізбегін қарап шығу, фараларды бекітіп сынап көру,
Стартерді бұзып көрген кезде оның мыс гранит төлкелерін
Қолданылған әдебиеттер
Алиев Б., Жүнісбеков П. Тракторлар мен автомобильдер (құрылысы).
П. Жүнісбеков, М. Жетпейісов – Автомобильдерді жөндеу және
Алиев Б – Тракторлар мен автомобильдер құрлысы. Алматы:
Жүнісбеков П. Ж – Автомобильдің құрлысы және пайдалануы
Родичев В – Тракторлар мен автомобильдер – Алматы:
Колчин А.И., Демидов В.П. Расчет автомобильных и тракторных
Теория, конструкция и расчет автотракторных двигателей. М. Издательство
Ховах М.С., Маслов Г.С. Автомобильные двигатели.- М.
Попык Г.Н. Конструирование и расчет автомобильных и тракторных
Артамонов М.Д. и др. Основа теории и
Дизели тракторные и комбайновые. Методы стендовых испытаний.
Дизели тракторные и комбайновые. Методы стендовых испытаний.
Двигатели автомобильные. Методы стендовых испытаний . –
Дизели тракторные и комбайновые. Метод определения мощности
ДВС поршневые. Методы пересчета мощности и удельного расхода
Тракторы. Теория. Под редакцией В.В.Гуськова. М. Машиностроение
Тришкевич А.И. Автомобили. Теория. Минск. Высшая школа. 1986
Кутьков Г.М. Тяговая динамика тракторов . М. Машиностроение
Тришкевич А.И. Автомобили. Теория. Минск. высшая школа. 1986.
Кутьков Г.М. Тяговая динамика тракторов. М. Машиностроение. 1980.
Кострицкий В.Г. и др. Контрольно-измерительные приборы в
Тяговые характеристики сельскохозяйственных тракторов. Справочник М.Россельхозиздат.
Белов С.М., Солонский А.С. Тракторы Часть 4. Испытания.
Литвинов А.С., Фаробин Я.Е. Автомобиль. Теория эксплуатационных
Мацкерле Ю. современный экономичный автомобиль. Перевод с чешского
1
Қозғалыс құрамы және оның негізгі элементтері Қозғалыс құрамының
Бір қызметке адам сағ.
Орта каластағы жәңіл автомобильдер(двигателінің жұмысы көлемі 1,8 ден
ГАЗ-24-01
ГАЗ-24-07
0,35
0,50
2,5
2,9
10,5
11,7
3,0
3,2
Автобустар: өте кіші класты (ұзындығы 5,0 м дейін)
ЛАЗ-60,5 Н
60,7-Н-60,7Н
ЛАЗ-60,5 Н 0,50
0,80
0,95 4,0
5,0
6,0 15,0
24,0
25,8 4,5
6,5
60,9
Жалпы тасмалға арналған жүк автомобилі, жүк автомобилі, жүккөтергіштігі:
ИЖ-27151(,04т)
МАЗ-5335(8т)
0,2
0,3
2,2
3,2
7,2
12,5
2,8
5,8
Бір остьі тіркеме Барлық моделі 0,1 0,4
Жартылай тіркеме -//- 0,2-0,3 0,8-1,0 4,2-5,0 1,1-1,45

Консервативті және консервативті емес күштер. Бөлшектің потенциалдық энергиясы және оның өріс күшімен байланысы

Барлық күштерді физикалық табиғатына тәуелсіз консервативті және консервативті емес күштер деп екі топқа бөледі. Егер күштің жұмысы бөлшектің бастапқы нүктеден соңғы нүктеге қандай траекториямен орын ауыстырғанына байланысты болмаса, ондай күштер консервативті күштер деп аталады

Егер орын ауыстыру тұйықталған жолмен өтсе, консервативті күштің жұмысы нөлге тең болады

Орталық (гравитациялық, кулондық) күштер, ауырлық күші, серпімділік күші консервативті күштерге жатады.

Консервативті емес күштің жұмысы орын ауыстыру өтетін жолға тәуелді болады. Консервативті емес күштерге үйкеліс күштері, ортаның кедергі күші жатады. Үйкеліс күшінің жұмысы әрқашан теріс болады. Мұндай күштер диссипативті деп аталады.

Кеңістіктің әрбір нүктесінде бөлшекке бір нүктеден екінші нүктеге заңдылығымен өзгеретін күш әсер ететін кеңістіктің аймағын күш өрісі деп атайды. Күш өрістері векторлық болып табылады. Күш өрісі біртекті (ауырлық күшінің өрісі) және орталық (гравитациялық өріс) болып бөлінеді. Консервативті күштер өрісі ерекше қасиеттерге ие, олар потенциалды өрістер класын құрайды. Әр нүктедегі өрісті кеңістіктегі нүктенің орнына және күштің сипатына тәуелді болатын қандай да бір Wp( ) функциясымен сипаттауға болады. Олай болса, бөлшек 1 нүктеден 2 нүктеге орын ауыстырғанда консервативті күштің жұмысы Wp функциясының кемуіне тең болады

Wp функциясы сыртқы консервативті өрістегі бөлшектің потенциалдық энергиясы деп аталады. Мұндай өрісте жұмыс потенциалдық энергия есебінен жасалатынын (4.14) теңдеуінен көруге болады.

Бөлшектің потенциалдық энергиясы Wp( ) өрісті тудыратын объектілермен өзара әсерлесу энергиясы болып табылады. (4.14) формуласы әрбір нақты жағдайда Wp үшін (кез-келген тұрақтыға дейінгі дәлдікпен) өрнегін алуға мүмкіндік береді.

Потенциалды өрісте орналасқан бөлшектің энергиясы мен күштің арасындағы байланысты анықтайық. Ол үшін элементар жұмыстың формуласын жазамыз

күштің кез келген l бағытқа проекциясы

Орын ауыстыру бағыты ретінде x, y, z координат осьтері бойындағы бағыттарды аламыз

(4.18) формуласы потенциалды өрістегі энергия мен күштің арасындағы байланысты өрнектейді.

Дата публикования: 2020-11-26 ; Прочитано: 6372 | Нарушение авторского права страницы

Екілік опциялар брокерлерінің рейтингі 2020:
Ақшаны қайда салу керек?
Пікір үстеу

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: