Elliots Target – Екілік Options көрсеткіштері

Екілік опциялар брокерлерінің рейтингі 2020:

SELECT тәгі

Бұл тәг суырылып шығатын меню немесе айналдыру жолағы бар опциялар (командалар) тізімін құру үшін қолданылады. Опциялар тізімі мен меню пункттері SELECT контейнерінің ішінде орналасады.

тәгі сияқты тәгінде де берілген атты анықтайтын NAME атрибуты міндетті түрде болуы тиіс. Опциялар саны SIZE атрибутында көрсетіледі. Төменгі кестеде тәгінің атрибуттарының атқаратын қызметтері жайлы айтылған.

Атрибут Атқаратын қызметі
NAME Ақпарат атын анықтайды
SIZE Таңдау опциялары үшін терезенің биіктігін (вертикаль көле­­мін) анықтайды. Егер атрибут көрсетілмесе немесе оның мәні 1-ге тең болса, онда қалқымалы опциялар тізі­мі шығады. Егер оның мәні 1–ден артық болса, онда опция­лар айналдыру жолағы бар тере­зеде көрінеді. Ал егер атри­бут мәні тізім элементтерінің нақты санынан артық болса, онда бос жолдар қосылады. Оларды таңда­ған кезде, бос жолдар қайтарылады.
MULTIPLE Бірден бірнеше опциялар таңдауға мүмкіндік береді.

Опциялар тізімі тәгі арқылы контейне­ріне кіргізіледі. Бұл тәгтің екі атрибуты болады, олар төмендегі кестеде сипатталған.

Атрибут Атқаратын қызметі
VALUE Тұтынушы опцияны таңдаған жағдайда, өңдеу бағдар­ла­ма­сына (скриптіге) қайтарылатын мәнді көрсетеді
SELECTED Алдын ала келісім бойынша таңдалған опцияны көрсетеді

Мысал:

Төменде ұқсас формалары бар екі HTML құжаттарының мәтіндері көрсетілген. Екінші құжатта тізімнен алдын ала бір элемент таңдалып алынған (SELECTED атрибуты қосылған).

Мәтіндік ақпараттарды кодтау принциптері

Мәтіндік ақпараттарды кодтау қалай жүзеге асады?

Ақпаратты кодтау

Адам мәтінді жылдам әрі оңай қабылдайды. Біздің миымыз күнделікті өте үлкен көлемдегі мәтіндік ақпараттарды өңдей алады. Компьютер процессорының адам миынан айырмашылығы – ол тек санды ғана өңдейді. Сол үшін мәтіндік деректер компьютер миына санға аударып өткізіледі. Алдыңғы тақырыптарда компьютер процессорының жұмыс жасайтын жүйесі болып саналатын екілік санау жүйесімен танысқанбыз.

Кодтау – ақпаратты өңдеу, сақтау, тасымалдауға ыңғайлы болу үшін белгілі бір алфавит арқылы өзгертіп, ұсыну. Бір белгі тобынан екінші белгі тобына белгілі бір ережемен көшіру ережесін код деп атайды. Ақпаратты сақтау, қабылдау, ұсыну мен өңдеу әдістері іс жүзінде ақпараттың ұсынылу түріне байланысты болады. Кодталған ақпаратты қайта қалпына келтіруді декодтау деп атайды.

Екілік опциялар брокерлерінің рейтингі 2020:

Екілік алфавиті 0 және 1 таңбаларынан тұрады. Ақпаратты екілік кодпен көрсету үшін, құрылғы екі күйді айыра білуі керек. Мысалы: 1– құрылғыда ток бар, ал 0 жоқ екенін көрсетеді немесе 1 – жоғары кернеу, 0 – төмен кернеу екенін білдіреді. Тек екі түрлі мәні немесе оған сәйкес код разряды бар, 0 немесе 1 мәндерін ғана қабылдай алатын сигнал бит деп аталады.

Өз ойыңызбен бөлісіңіз

«Код», «шифр» деген не? Есіңе түсір.

Шифрлау немесе кодтаудың өмірде қандай маңызы бар?

Қай салаларда қолданылады?

ASCІІ коды

1-сызба. ASCII кодтау кестесі

Мәтінді санмен өрнектеу үшін әрбір әріпке сандық мәнді сәйкестендіреді. Барлық әріпке өзіндік мән беру арқылы біз оны кодтаймыз. Бірақ пайдаланушы кодтауды өзінше жүзеге асыра алмайды. Ол үшін барлық пайдаланушыға тән стандарт болуы керек. Сондай стандарттың ең көп тараған түрі ASCII (American Standart Codе for Information Interchan­ge – ақпарат алмасудың американдық стандарты) кодтау тәсілін алуға болады. Қазіргі компьютерлерде ақпарат ASCII кодымен беріледі.

ASCII коды АҚШ-тың (ANSI) Ұлттық стандарттар институтында жасалған, бірақ оның 256 стандарт символдан тұратын бөлігі арнайы программаның көмегімен ұлттық алфавит символдарымен ауыстыруға болатындықтан, басқа елдер де пайдаланады.

Символдарды кодтау комбинацияларының жиынтығы кодтау кестесі деп аталады. ASCII кодтау кестесі екі бөліктен тұрады (1-сызба).

Алғашқыда ASCII-да кодтау 7 бит болған. Кейіннен 8 биттік (1 байт) кодтауға өткізілді. 7 биттік кодтау 8 биттікке қарағанда өлшемі 2 есе кіші. 27=128

Мәтіндік мәліметтерді кодтау

Егер алфавиттің әр символына белгілі бір санды сәйкестендіріп қойса (мысалы, реттік нөмірін), онда мәтіндік ақпаратты екілік кодтың көмегімен кодтауға болады (2-сурет).

Қазақстанда құрамында кирилл символдары бар ASCII-ге балама кодтау қолданылады. Онда үлкен, кіші орыс, латын әріптері, цифрлар, тыныс белгілері мен арифметикалық амалдар, т.б. қамтылған. Егер пайдаланушы мәтіндік файл құрып, оны дискіге жазса, онда енгізген әр символы компьютер жадында 8 нөл және 8 бірлердің жиынымен сақталады. Мәтінді экранға немесе принтерге шығарғанда, осы кодтарға сәйкес символдар бейнеленеді.

2-cурет. Символды екілік кодтау

Графикалық мәліметтерді кодтау

ЭЕМ-де мәтіндік ақпарат секілді графикалық бейнелерді сақтауға, өңдеуге және екілік жүйеде кодтауға болады (3-сурет). Графикалық бейнелерді кодтау арқылы әртүрлі графикалық форматтарды қолдану мүмкіндігі бар.

Бейне сақталған файлдың кеңейтілуіне қарап, мұнда қандай формат қолданғанын білуге болады. Файлдың форматына қарап, оны қандай программаның көмегімен қарауға, өңдеуге және басып шығаруға болатынын аңғарамыз. Қазіргі таңда графикалық бейнелерді өңдейтін әртүрлі программалардың саны жеткілікті. Осындай түрлі мүмкіншіліктеріне қарамастан, бейнені кодтаудың негізінде растрлық графика және векторлық графика деген екі негізгі тәсілі бар.

Растрлық графиканы қолданғанда, бейненің әрбір кішкентай элементінің түсі санаулы биттің (пиксель) көмегімен кодталады. Пиксель (Pixel) – дис­плей бетінде көрсетілетін ең кіші бейнесызбалық бірлік. Ол бейнесызбалық нысандарды бейнелеу үшін қолданылады. Мысалы, дисплей бетіндегі әрбір әріп бірнеше нүктеден тұрады. Тастар немесе әйнектің жиынтығынан құралған мозаика секілді түрлі түсті нүктелердің көмегімен сурет салынады. Компьютерде де растрлық әдісті қолданғанда әр пиксель үшін биттік тереңдік (глубина) деп аталатын санаулы биттер саны бөлінеді. Әр түске белгілі бір екілік код сәйкес келеді.

Мысалы, егер биттік тереңдік 1-ге тең болса, онда 0 қара, 1 ақ түске сәйкес келеді де, ал бейне тек қара-ақ түсті болады. Егер биттік тереңдік 2-ге тең болса, яғни әр пиксельге 2 бит бөлінсе, онда 00-ге қара, 01-ге қызыл, 10-ға көк, 11-ге ақ сәйкес келеді де, төрт түсті пайдалануға болады. Биттің тереңдігі 3-ке тең болғанда, 8 түсті, ал 4-те 16 түсті пайдалануға болады. Сонымен, графикалық программалардың көмегімен 2, 4, 8, 16, 32, 64,…, 256, т.б. түрлі түсті бейнелерді құруға болады.

Түстің санының өсуіне байланысты бейнені есте сақтауға қажет жадындағы орынның көлемі де өседі. Бұл – растрлық графиканың негізгі кемшілігі.

Элементті өшіру және кірістіру

►Массив элементтерін өшіру немесе жаңа элемент кірістіруді қалай орындауға болады?

Бір өлшемді массивтен элементтерді өшіру және кірістіру

Ойлан

♦ Элементтерді массивтен қалай өшіруге болады?

♦ Массивке жаңа элементтерді қалай кірістіруге болады?

Бірөлшемді массивтен элементтерді өшіру және кірістіру сияқты амалдардың орындалуымен танысасың. Ол үшін алдыңғы тақырыптардағы жауынгерлердің сапқа тұру мысалын қарастырайық. 1.1-суретте сапта тұрған 6-жауынгердің 4-сі саптан шығып кетсе, онда 5-ші тұрған жауынгер оның орнына, ал 6-жауынгер 5-нің орнына жылжып, сапты толтырады (1.2-сурет). Бір өлшемді массив элементтері өшірілгенде басқа элементтер дәл осылай ауысып, өшірілген элементтің орнына қарай жылжиды.

2.1-суретте сапта тұрған 6-жауынгердің соңына 7-жауынгер келіп қосылды (2.2–сурет). Ал егер жауынгер соңына емес, К орынға қосылу керек болса қалай болады? Ондай жағдайда соңынан тұрған N жауынгерден бастап К-жауынгердің өзі де бір қадам оңға жылжып, К орынды босату керек. Сапқа жаңа жауынгер қосылу қалай орындалса, бірөлшемді массивке де жаңа элемент кірістіру дәл солай жүзеге асады.

Екілік опциялар брокерлерінің рейтингі 2020:
Ақшаны қайда салу керек?
Пікір үстеу

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: