Discipline – Екілік Options көрсеткіштері

Екілік опциялар брокерлерінің рейтингі 2020:

Графиктік әдістің негізгі түрлері

Статистикада графиктік әдіс төмендегі мәселерді шсшуде қолданылады: 1)статистикалық көрсеткіштерді салыстыру; 2) зерттелетін жиынтықтың құрамы мен құрылымын сиппаттау; 3) уақыт мерзіміне сәйкес құбылыстағы болған өзгерістердің өсіңкілігін бақылау; 4) құбылыстардың өзара байланыстылығын білу; 5) кеңістіктегі орналасуын және таратпалық дәрежесін анықтау үшін.

Жоғарыда көрсетілген мақсаттарына сай жэне кеңістіктін бағытына байланысты графикалық әдіс диаграмма және картограмма болып негізгі екі түрге бөлінеді. Сонымен қатар, сәтіне, міндетіне карай графиктік әдісте, картодиаграмма да қолданылады.

Графиктік әдістің ішіндегі ең жиі колданылатын және көп тараған түрі – диаграмма – (diagramma) – грек сөзі. Ол бейне, сурет, сызба деген мағынаны білдіреді.

Бұл – статистикалық сандық көрсеткіштердің қарымқатынас мөлшерін көрнекті түрде көрсететін графикалық сурет немесе геометриялық фигуралар жүйесі арқылы бейнелетін сызық. Диаграмманы құру үшін жазықтықтар мен сызықтар, ал кейде геометриялық денелер пайдаланылады. Осыған сәйкес диаграммалар баганалы, сызықты, шаршылы. шеңберлі, секторлы және фигуралы болып бөлінеді (1 тіркеме).

Бағаналы диаграммада салыстырылып отырған әрбір бағана жеке зерзатты немесе уақыт мерзімдерін бейнелейді. Мұны кұрастыру кезінде әрбір бейнеленген көрсеткіштердің ені бірдей, ал биіктігі сандық мәліметтеріне байланысты әр түрлі, бірақ масштабтары біркелкі болуы кажет.

Құрылымды диаграмма статистикалық жинақтардың құрамын салыстыру үшін қолданылады. Оның көрсеткіштері жалпы жиынтықтың бөлшектерінің үлесін, яғни оның бірнеше бөлшектерге бөлінуін бейнелейді, және сандық көрсеткіштері нақты немесе процент түрінде беріледі.

Шаршылы диаграмманың бағаналы немесе жолды диаграммалардан айырмашылығы, мұнда бейнелеуге құбылыстың көлем мөлшері алынады. Ол үшін алдымен сандық көрсеткіштердің шаршы түбірден шығатын мәнін тауып алу қажет.

Шеңберлі диаграмма деп біркелкі берілген негізгі нақты шаманың өзара қарым-қатынасын шеңбер көлемі аркылы бейнелеуді айтамыз.

Екілік опциялар брокерлерінің рейтингі 2020:

Секторлық диаграммада берілген мәліметтер шеңбер арқылы көрсетіледі, яғни құрылымның салыстырмалы көрсеткіштері жиынтықтың жеке бөліктерінің үлесін бейнелейді. Мұнда сызылган шеңбердің 360 градусы 100 пайызға тең деп алынады.

Сызықтық диаграмма өсіңкілік қатарларды немесе өзара байланысты көрсеткіштерді көрнекті бейне арқылы көрсету үшін қолданылады. Мұнда көрсетілген өсіңкілік қатардың көрсеткіштері үзіліссіз сызық түрінде бейнеленеді.[21]

3. Картограмма және картодиаграмма

Картограмма немесе статистикалық карта деп, кестеде көрсетілген керсеткіштер жиынтықтарын көрнекті түрде әр түрлі белгілері арқылы жеке бейнелеуді, яғни экономикалық -географиялық бірліктері (ауыл, аудан. облыс, мемлекет) бойынша кұбылыстарды, процестерді, өзгерістерді түрлі-түсті бояулар арқылы контурлы картада көрсету жолдарын айтады.

Картограмма құрылыстық мәніне, қолданылуына қарай бедерлі және нүктелі болып екі түрге бөлінеді. Жиі қолданылатыны -бедерлі түрі, оны кейде белгілі бір фон үстіндегі бедер деп те атайды, керсеткіштердің мөлшері артқан сайын сызықтардың бояуы қоюлана түседі.

Нүктелі картограммада графиктік бейнелеу белгілері нүкте аркылы беріледі және әрбір түсірілген нүкте сол берілген көрсеткіштердің белгілі бір сандық бірлігі болып есептелінеді.

Картодиаграмма географиялық контурлы картага әр түрлі белгілер арқылы диаграммалар түсіру деген ұғымды білдіреді. Түсірілген бейнелеріне байланысты картодиаграмма бағаналы, тік бұрышты. шаршылы және шеңберлі болып төртке бөлінеді. Сандық көрсеткіштеріне байланысты көрсетілген түрлі белгілердің көлемдері өзгеріп отырады.[22]

Дата добавления: 2020-12-06 ; просмотров: 2417 . Нарушение авторских прав

Тақырып: Католик діні және оның ерекшеліктері.

1. Католик шіркеуі және оның дін ілімінің ерекшеліктері.

2. Католик шіркеуіндегі монах ордендері.

3. Католик шіркеуінің орта ғасырларда жүргізген саясаты. Инквизиция.

4. Қазіргі заманғы католик шіркеуі және оның құрылымы.

Католик діні уағыздарының ерешеліктері. Православие мен католиктердің алғашқы уағыздық айырмашылықтары филиокве мәселесінде. Католик шіркеуінің уағыздауынша «қасиетті рух» («святой дух») тек құдай әкеден ғана емес, сондай-ақ құдай баладан – Иисус Христостан да шығады (латынша tiliogue – баладан да) Бұл наным символына қосымша католик дін ілімінде Рим папасын Иисус Христостың жердегі басқарушысы ретінде беделін бекітуге бағытталған догмат та бар. Католик дін басылары Иисус Христостың, құдай анасының және әулиелердің ерекше еңбектерін көрсетіп «жоғары міндетті істер» (сверхдолжные дела»), әулиелер қазынасы (сокровище святых) деген ілімді дайындады. Папа Иисус Христостың жердегі басқарушысы ретінде, оның осынау еңбектеріне иелік етеді. Католицизмде «құдайды туған» Мария қыздың беделі ерекше. Папа Пий Х11 1950 жылы Мария қыздың көкке көтерілгені туралы қағиданы енгізді. 1954 жылы «Көк патшасы» Мария қызға арналған шіркеу мейрамы тағайындалды. Сонымен котолицизмде құдай-анаға табыну православиемен салыстырғанда күштірек. Котолицизм Папаны Иисус Христостың жердегі басқарушысы деп жариялайды. 1870 жылы 1 Ватикан соборында Папа ең басты, бірінші священник ретінде күнәсіз деп табылып, оның шешімі епископаттың мақылдауынсыз-ақ күнәсіз деп жарияланды. Папаның күнәсіздігі туралы қағида католицизмде авторитарлық принципті одан әрі нығайтты.

Рим – католик шіркеуінің ұйымдастырушысы.Католик діні христиандық бағыттардың ішіндегі ең көп таралғаны. Батыс баспасөздерінің мәліметтері бойынша (әдетте ұлғайтылған) 80-жылдардың ортасында католиктердің саны 800 млн. адам болған, ол шамамен планета халқының 18 % құрайды. Католик шіркеуі бір орталыққа бағындырылған. Оның орталығы және Рим папасының резиденциясы Ватикан. Ол Рим қаласының ортасына орналасқан қала-мемлекет (ауданы – 44 гектар, шекарасының ұзындығы 2600 метр, халқы 1 мың адам ) , өз гербі, гимні, жалауы, почтасы, радиосы, телеграфы, баспасөзі т.б. сондай-ақ азғантай гвардиясы мен жандармериясы бар.

Католиктік ілім мен Католик шіркеуі ерте христиандық аясында біртіндеп қалыптасты. «Католикос» үғымы грек тілінен «әлемдік», «жалпы» деп аударылады. Алғаш рет ангиохиялық епископ Игнатий Богоносец II ғасырдың ортасында қолданған бүл үғым Батыс христиандығының атауы ретінде сақталып қалды.

Шіркеулердің батыстық және шығыстық (1054 ж.) болып бөлінгеніне дейін-ақ Католик шіркеуінің әрекеті ашық саяси сипат алды. Византия имиераторларына толық төуелді болған шығыс шіркеуінен айырмашылығы Католик шіркеуінің озі саяси биліктің қуатты субъектісіне айналды. IV-V ғасырларда Рим империясы варварлар соққысынан қүлағаннан кейін Католик шіркеуі тек діни- рухани ғана емес, феодалдық Батыс Еуропаныц барлық қоғамдык- саяси өмірін айкындап отырды. Қүрлықтың бүл болігінің окімшілік быгыраңқылығы, біртүтас мемлекетгік билікгің болмауы, бастыс шіркеудің нақты күш-қуаты — осының бәрі Рим епискогітарына ез саясатын жүргізіп, бір князь-феодалдарды тақтан алып, басқасын такқа отыргызуға мүмкіндік берді

В) 2 және 4 4 страница

Идеал газ Карно циклін жасайды. Қыздырғыш температурасы суытқыш температурасынан 3 есе жоғары. Қыздырғыш газға 42 кДж-ға тең жылу мөлшерін берді. Газ қанша жұмыс жасайды?

Изохоралық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңын көрсетіңіз.

Идеал газ жабық ыдыста. Егер температурасын 3 есе арттырса, онда газ тығыздығы қалай өзгереді?

Изохоралық процесс кезінде газдың температурасын 8 есе арттырғанда, идеал газдың қысымы қалай өзгереді?

Идеал газ изотермалық ұлғайғанда көлемі 1,5 есе артса, оның қысымы қалай өзгереді?

В) 1,5 есе кемиді

Идеал газдың көлемін 2 есе өсіріп, ал абсолют температурасын 2 есе кемітсек, идеал газдың қысымы қалай өзгереді?

Идеал газ молекуласының орташа энергиясы 6,0∙10 -21 Дж. Газ қысымы 4 мПа. Газдың көлем бірлігінде қанша молекула болады?

Изобаралық процесс кезіндегі молекуласы үш атомды газдың мольдік жылу сыйымдылығы неге тең? Тербелмелі қозғалысты ескермеңіз. – әмбебап газ тұрақтысы.

Идеал газдың ішкі энергиясы қандай өрнекпен анықталады?

Идеал жылу машинасындағы газ қыздырғыштан алған жылудың 60% суытқышқа береді. Қыздырғыш температурасы 500К. Суытқыштың температурасы неге тең?

Идеал жылу машинасының қыздырғышы мен суытқышының температуралары 400 К және 300 К тең. Қыздырғыштың температурасын 200 К-ға ұлғайтқан. Бұл кезде машинаның ПӘК-і қалай өзгерді?

Идеал газбен салыстырғанда реал газдың ыдыс қабырғасына түсіретін қосымша қысымы неге байланысты пайда болады?

D) молекулалар арасындағы қашықтықта өзара әсерлесумен

Идеал газдың V0 бастапқы көлемі р0 тұрақты қысымда 3 есе артты. Газ атқарған жұмысты анықтаңыз.

Идеал газды қыздыру кезінде молекулалардың жылулық қозғалысының орташа квадраттық жылдамдығы 4 есе артты. Газдың абсолют температурасы қалай өзгерді?

Идеал газдың Т0 температурадағы қысымы р0 болды. Массасын өзгертпей, оның температурасын тұрақты көлемде 1,5 есе арттырды. Газ қысымы қалай өзгерді?

Индукциясы 0,5 Тл магнит өрiсiне бойынша ұшып келген электронның жылдамдығы қанша шамаға өзгередi?

Индукция ЭҚК-i қандай формуламен анықталады?

Индукциясы магнит өрiсiне перпендикуляр орналасқан ауданы S раманы 180°-қа бұрғанда, ол арқылы өткен магнит ағынының өзгеруiнің шамасы қанша болады?

Индукциясы 4 мТл бiркелкі магнит өрiсiне протон 5×10 5 м/с жылдамдықпен магнит индукциясының векторына препендикуляр ұшып енеді. Шеңбер бойымен толық бiр айналғандағы өрiс қанша жұмыс атқарады?

Индукциясы 0,02 Тл, бiркелкі магнит өрiсiне, электрон индукция сызықтарына параллель бағытта ұшып енеді. Магнит өрiсiнде электрон қанша үдеумен қозғалады?

Индукциясы 0,2 Тл магнит өрiсiн 10 А электр тогы өткiзгiш орналастырылған, өткiзгiшке 0,3 Н күш әсер етуi үшiн өткiзгiштiң ұзындығы қанша болу керек? өткiзгiш магнит индукциясының векторына перпендикуляр.

Индукциясы 0,03 Тл бiркелкі магнит өрiсiне электрон ұшып кiредi. Электронның кинетикалық энергиясы қалай өзгередi?

Индуктивтiлiгi 4 Гн катушкадағы ток күшi 4 А. Катушканың магнит өрiсiнiң энергиясы 4 есе кемуі үшiн, катушкадағы ток күшi қанша болуы керек?

Индукциялары 0,4 Тл және 0,3 Тл бір-бірімен перпендикуляр бiртектес екi магнит өрiстерi кеңiстiктiң бiр облысында беттеседi. Қорытқы магнит өрiсiнiң магнит индукциясының мөлшерi қанша болады?

Индукциясы 0,02 Тл вертикаль, бiркелкі магнит өрiсiнде горизонталь жазықтықта ұзындығы 0,5 м стержень 4 рад/с тұрақты бұрыштық жылдамдығымен айналады. Айналу осi стерженнің бір ұшы арқылы өтетiн болса, стерженьде пайда болатын индукция ЭҚК-i қандай болады?

Индуктивтiгi 2 мГн катушка жалғанған тербелмелi контурдың актив кедергiсi 0,8 Ом. Контурдың тербелiстерiнiң өшу коэффициентi қандай болады?

Идеал тербелмелi контурдағы максималь ток 1 мА, ал осы контурдағы конденсатордың астарларындағы максималь заряд 10/p мкКл. Бұл контурда пайда болатын электрмагниттiк тербелiстердiң жиiлiгi қандай болады?

Индуктивтiгi 2 мГн катушка жалғанған тербелмелi контурдың актив кедергiсi 0,8 Ом. Контурдың тербелiстерiнiң өшу коэффициентi қандай болады?

Идеал тербелмелi контурдағы максималь ток 1 мА, ал осы контурдағы конденсатордың астарларындағы максималь заряд 10/p мкКл. Бұл контурда пайда болатын электрмагниттiк тербелiстердiң жиiлiгi қандай болады?

Идеал тербелмелi контурдағы конденсатор орнына, параллель тоғыз осындай конденсатор жалғаған. Контурдағы электромагниттiк толқындардың жиiлiгi қалай өзгередi?

Изотермдік процесс кезіндегі идеал газ энтропиясының өзгеруін жаз.

Изотермдік процесс үшін жасалған жұмыс А пен алынған жылу Q және ішкі энергия өзгерісі арасындағы байланыстардың қайсысы дұрыс?

Изобаралық процеске арналған термодинамиканың бірінші бастамасын көрсетіңіз.

Изохоралық процесте идеал газға 5000 Дж жылу берілген. Газдың атқарған термодинамикалық жұмысы қандай?

Изохоралық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңын көрсетіңіз.

Идеал газдың адиабаталық процесс кезіндегі жылу сыйымдылығы неге тең?

Изохоралық процесс кезінде азотқа 70 Дж жылу берілді. Азоттың ішкі энергиясын арттыруға қанша жылу кетті?

Идеал газ 1 күйден 3 күйге суреттегідей бір рет 1-2-3 процестер арқылы, екінші рет 1-4-3 процестер арқылы өтеді. Берілген шамалар арқылы газдың осы екі процесс кезіндегі алынған жылу мөлшерлерінің айырымын табыңыз.

Индуктивті L1 және L2 екі катушка параллель қосылған, жалпы индуктивтік:

Индукциясы 0,5 Тл магнит өрісіне ұшып кірген электронның жылдамдығының шамасы қалай өзгереді?

Индуктивтік қандай өлшем бірлікпен өлшенеді?

Индукциясы 0,4 Тл біртекті магнит өрісінде орналасқан, ұзындығы 0,5 м өткізгішке магнит өрісі тарапынан 0,2 Н күш әсер етеді. Өткізгіш пен индукция сызықтары арасындағы бұрыш 30 0 . ¤ткізгіштегі ток күші неге тең:

Индукциясы 4 мТл біртекті магнит өрісіне протон 5∙10 м/с жылдамдықпен магнит индукциясының векторына перпендикуляр ұшып кірген. Шеңбер бойымен бір толық айналымда протон үстінен өріс қандай жұмыс атқарады?

Индуктивтілігі 2 Гн катушкадағы ток күші 0,1 с уақытта 5А ден 3А –ге дейін бірқалыпты кемитін болса, ондағы өздік индукция ЭҚК-і неге тең:

Индуктивтілігі 0,5 Гн катушкамен 4 А ток өтеді. Осы катушкадағы магнит өрісінің энергиясын табу керек:

Индуктивтілігі 1 мГн өткізгіш контурдағы ток күші I = 8t – t 2 заңдылығымен өзгереді. Уақыттың қандай t мәнінде өздік индукция ЭҚК – і нөлге тең болады:

Индукциясы 0,03 Тл біртекті магнит өрісіне электрон ұшып кіреді. Электронның кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?

Индукциясы 0,2 Тл магнит өрісінде өткізгіш арқылы 10 А электр тогы өткенде, өткізгішке 0,3 Н күш әсер етуі үшін өткізгіштің ұзындығын қандай етіп алу керек? Өткізгіш магнит индукциясының векторына перпендикуляр.

Индукциясы 0,02 Тл, магнит өрісіне электрон индукция сызықтарына параллель ұшып кірген. Магнит өрісінде электрон қанша үдеумен қозғалады?

Импульсы 8 кг×м/с дененің кинетикалық энергиясы 16 Дж. Дененің массасы мен жылдамдығын анықтаңыз.

D) 2кг және 4 м/с

Инерция моменті 10 кг·м 2 тұтас диск 2 рад/с 2 бұрыштық үдеумен бірқалыпты үдемелі айналады. Дискінің айналдырушы күш моментін анықтаңыз:

Импульс моменті үшін дұрыс формуланы көрсетіңіз:

Идеал газ күйінің (Менделеев-Клапейрон) теңдеуі:

Идеал газ үшін изохоралық процесті сипаттайтын өрнекті көрсетіңіз.

Изотермдік процесс үшін Бойль-Мариотт заңының теңдеуі:

Идеал газ үшін изобаралық процесті сипаттайтын өрнек:

Изобарлық процесс үшін Гей-Люссак заңының теңдеуі:

Идеал газ үшін молекула-кинетикалық теориясының (МКТ-ның) негізгі теңдеуі:

Идеал газ үшін адиабаттық процесті сипаттайтын өрнек:

Идеал газдың температурасын 4 есе арттырғанда оның орташа квадраттық

жылдамдығы қалай өзгереді?

Идеал газдың орташа квадраттық жылдамдығы 2 есе артса, газдың абсолют температурасы қалай өзгереді?

Идеал газ молекулаларының жылдамдық бойынша Максвелл таралу функциясының нақты түрі мына шамаларға тәуелді: 1.Газ табиғатына (молекула массасына); 2.Газ температурасына; 3.Газ көлеміне; 4.Газға әсер ететін күш өрістеріне:

Идеал газ молекулаларының жылдамдық бойынша Максвеллдің таралу функциясындағы қисық астындағы толық аудан мына шамаларға тәуелді:

1 Газдағы молекулалар санына, 2 Газ температурасына, 3 Газ табиғатына, 4 Тұрақты болып қалады.

Идеал жылу машинасы әрбір килоджоуль жылуды қыздырғыштан алып
300 Дж жұмыс істейді. Егер суытқыштың температурасы 280К болса, онда жылу машинасының ПӘК-і мен қыздырғыштың температурасы қандай?

Изотермдік процесс үшін термодинамиканың I -бастамасының теңдеуі:

Изохоралық процесс кезінде азотқа 70 Дж жылу берілді. Азоттың ішкі энергиясын арттыруға қанша жылу жұмсалады?

Изотермдік процесте идеал газға 5000 Дж жылу берілген. Газдың атқарған жұмысы қандай?

Изотермдік процесс үшін жұмыстың формуласын көрсет.

Инерция моменті I=63,6 кг×м 2 цилиндр рад/с тұрақты бұрыштық жылдамдықпен айналады. Цилиндр t=20 c–та тоқтауы үшін оған әсер ететін M тежеуші күш моментін табыңыз.

E) дене массасының оның жылдамдығына көбейтіндісі

ККК

Кісі 10 м қашықтықты 10 с уақытта жүріп өткен. Оның бірінші 6 м жолды 2 с уақытта жүріп, одан соң 3 с дем алған. Кісінің орташа жылдамдығын табыңыз.

Келтірілген анықтамалардың қайсысы дұрыс емес:

В) Дене бір күйден екінші күйге өткенде істелген жұмысы жолға тәуелді болатын күшті консервативтік күш деп атаймыз

Келтірілген формулалардың қайсысы мынадай анықтамаға сәйкес келеді: импульс моменті – дененің инерция моменті мен бұрыштық жылдамдығының көбейтіндісіне тең.

Кран жүкті бірқалыпты қозғалыспен көтерген. Кран двигателінің қуаты 7 кВт. Егер кранның п.ә.к.-і 60% болса, жүк көтеру кезіндегі пайдалы қуат неге тең?

Көлемі 0,5 м 3 судағы тасқа әсер етуші Архимед күшін табыңыз. Судың тығыздығы 1000кг/м 3 , g=10 м/с 2 .

Келесі өрнектердің қайсысы мынадай анықтамаға сәйкес келеді: кез-келген құбырдың көлденең қимасы арқылы бірдей уақыт аралығында ағып өткен сұйық массалары тең – бұл теңдеуді ағыстың “үздіксіздік теңдеуі” деп атайды.

Көрсетілген Re=υRr/h теңдеуінен Рейнольдс тұрақтысын таңдаңыз.

Көлемі V=10 -4 м3 шардың ішіндегі газдың массасы 0,3 кг. Газдың тығыздығын табыңыз.

Косинустық гармониялық тербелістің амплитудасы 50 мм, периоды 4с және бастапқы фазасы p/4. Жауаптардан бұл тербелістің теңдеуін табыңыз.

Көрсетілген суреттен массасы тұрақты идеал газдың көлемі 1-ші күйден 2-ші күйге көшкенде қалай өзгерді?

А) көлемі ұлғаяды және қысымы артады

Көрсетілген теңдеулер арасынан изотермалық процестің теңдеуін көрсетіңіз.

Көлемі V, қысымы Р және температурасы Т газ молекулаларының N санын есептеуге қай өрнекті қолданасыз? (k – Больцман тұрақтысы, NA – Авогадро саны, R – универсал газ тұрақтысы)

Концентрациясы өзгеріссіз қалатын идеал газдың орташа квадраттық жылдамдығын 3 есе өсірген кезде, оның қысымы қалай өзгереді?

Карно циклінің қай бөлігі адиабаталық процеске сәйкес келеді?

Конденсацияланған дененің температурасы 0 К шамасында болса, оның энтропиясы неге тең болады?

Көрсетілген өрнектердің қайсысы беттік керілу күшінің өрнегі болады?

Күннен Жерге дейін энергия қандай процесс бойынша тасымалданады?

Капилляр түтіктен сұйықтың көтерілу биіктігінің формуласынан h= беттік керілу коэффициентінің белгіленуін көрсетіңіз.

Көрсетілген теңдеулер арасынан айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуін анықтаңыз.

Келтірілген өрнектердің қайсысы Гук заңын көрсетеді?

Күш моменті дегеніміз не?

В) күштің күш иінінің көбейтіндісіне тең шама

Күш, массасы 20 кг денеге әсер етіп, 0,05 Дж жұмыс орындаған. Дененің бастапқы кинетикалық энергиясы нольге тең болса, оның соңғы кинетикалық энергиясы қанша болады?

Келтірілген өрнектердің қайсысы айналатын дененің кинетикалық энергиясын көрсетеді?

Келтірілген өрнектердің қайсысы Бернулли теңдеуі деп аталады?

Келтірілген өрнектердің қайсысы серіппе энергиясының ұзындығына тәуелділігін көрсетеді? Деформацияланбаған серіппенің энергиясы нольге тең деп алыңыз.

Көлденең қимасы айнымалы горизонтал түтікпен су ағады. Түтіктің қима бетінің ең үлкен жеріндегі судың жылдамдығы 20 м/с болды. Түтіктің диаметрі 1,5 есе кіші болатын қима беттегі су ағынының жылдамдығын анықтаңыз.

Көрсетілген теңдеулер арасынан гармониялық тербелістің дифференциалдық түрдегі теңдеуін көрсетіңіз.

Көлемін 2 есе арттырып, ал абсолют температурасын 2 есе кеміткен кезде, идеал газдың қысымы қалай өзгереді?

Келтірілген қозғалыс теңдеулерінің қайсысы бірқалыпты үдемелі қозғалысты көрсетеді?

Көрсетілген формулалардың қайсысы Гук заңының математикалық өрнегін көрсетеді?

Келтірілген формулалардың қайсысы Штейнер теоремасын өрнектейді?

Келтірілген теңдіктердің қайсысы ағыстың үздіксіздік теңдеуін сипаттайды?

Карно циклы кезінде ²жұмыс денесі² қыздырғыштан 300 кДж жылу мөлшерін алады. Қыздырғыштың температурасы 450 К, ал суытқыштың температурасы 270 К. Бір циклда істелетін пайдалы жұмысты табыңыз.

Көлемі 6 м 3 -ке изотермалық түрде кеміген және қысымы 300 кПа-ға артқан кездегі идеал газдың ішкі энергиясының өзгерісі неге тең? Е) 0 кДж

Карно циклі қандай процестерден тұрады?

С) екі изотерма мен екі адиабата

Келтірілген жылудың өрнегін көрсетіңіз.

Кризистік температурадан үлкен температура кезінде зат қандай күйде болады?

С) тек газ күйінде

Карно циклінің ПӘК-і дегеніміз не?

B) бір циклде атқарылған жұмыстың алынған жылу мөлшеріне қатынасы

Көлемі 22,4 л ыдыста қалыпты қысымда газ бар. Ыдыста шамамен газдың қанша молекуласы бар? (Авогадро саны NA=6×10 23 моль -1 ).

Конденсатор астарларының арасын e=7-ге тең болатын диэлектрикпен толтырғанда, жазық конденсатордың сыйымдылығы қалай өзгередi?

Конденсатор астарларының арасындағы потенциалдардың айырымын 2 есеге өсiргенде, конденсатордың электр сыйымдылығы қалай өзгередi?

Кез келген бет арқылы өтетін электр ығысу векторының ағыны қай формуламен анықталады?

Кез келген тұйық бет арқылы өтетін электрлік ығысу векторының ағыны неге тең?

В) беттi қамтитын зарядтардың алгебралық қосындысына

Кернеулiгi 4 кВ/м бiртекті электрстатикалық өрiсте мөлшері 7 мкКл зарядты күш сызықтарына перпендикуляр 0,005 м қашықтыққа орын ауыстырғанда атқарылатын жұмыс қанша болады?

Конденсатор астарларындағы заряд қалай өзгередi? Егер ол, зарядталмаған конденсатормен тiзбектей жалғанған болса?

Кедергiлерi 27 Ом және 54 Ом өткiзгiштер параллель жалғанған. Осы өткiзгiштердiң ұштарындағы кернеулер қандай болады?

Дата добавления: 2020-12-04 ; просмотров: 2379 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Екілік опциялар брокерлерінің рейтингі 2020:
Ақшаны қайда салу керек?
Пікір үстеу

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: