Damiani volatmeterNoInputs – Екілік Options көрсеткіштері

Екілік опциялар брокерлерінің рейтингі 2020:

Элементті өшіру және кірістіру

►Массив элементтерін өшіру немесе жаңа элемент кірістіруді қалай орындауға болады?

Бір өлшемді массивтен элементтерді өшіру және кірістіру

Ойлан

♦ Элементтерді массивтен қалай өшіруге болады?

♦ Массивке жаңа элементтерді қалай кірістіруге болады?

Бірөлшемді массивтен элементтерді өшіру және кірістіру сияқты амалдардың орындалуымен танысасың. Ол үшін алдыңғы тақырыптардағы жауынгерлердің сапқа тұру мысалын қарастырайық. 1.1-суретте сапта тұрған 6-жауынгердің 4-сі саптан шығып кетсе, онда 5-ші тұрған жауынгер оның орнына, ал 6-жауынгер 5-нің орнына жылжып, сапты толтырады (1.2-сурет). Бір өлшемді массив элементтері өшірілгенде басқа элементтер дәл осылай ауысып, өшірілген элементтің орнына қарай жылжиды.

2.1-суретте сапта тұрған 6-жауынгердің соңына 7-жауынгер келіп қосылды (2.2–сурет). Ал егер жауынгер соңына емес, К орынға қосылу керек болса қалай болады? Ондай жағдайда соңынан тұрған N жауынгерден бастап К-жауынгердің өзі де бір қадам оңға жылжып, К орынды босату керек. Сапқа жаңа жауынгер қосылу қалай орындалса, бірөлшемді массивке де жаңа элемент кірістіру дәл солай жүзеге асады.

Технологиялық машиналардың пайдалану тиiмдiлiгі

Технологиялық машиналардың пайдалануы тағайындау бойынша пайдалануға машиналарының әзiрлеуi, қолдану машиналар тұрды, монтаж, бiр жағынан жiберу, техникалық қызмет көрсету, жөндеу, сақтау, есепке алу. Бiр жағынан жiберу құрайтын техникалық қызмет көрсету, жөндеу және сақтау пайдаланудың бiр бөлiгi, технологиялық машиналардың техникалық пайдалануымен деп аталады. Технологиялық машиналардың пайдалануды процессiнiң иерархиясы 122 суретте көрсетiлген. Жасау және технологиялық машиналарды пайдалану жанында жиынтық мiнезделетiн сапа көрсеткiштерi оның тағайындауымен сәйкес нақтылы қажеттiктерге осы машинаны жарамдылық келесi негiзгi топтарға шартты бөлшектеуге боладуға қанағаттандыруға ескертетiн қасиеттердiң олардың сапасы айқындалады:

– (жұмыс жабдығының параметрлерi, тарту және шапшаң, үнемдiлiк, маневрлiк) тағайындаудың көрсеткiштерi;

– (көп заттылық, жасауды қиындық, технологиялық деңгей) технологиялық;

Екілік опциялар брокерлерінің рейтингі 2020:

– (физиологиялық, психологиялық, антропометриялық, гигиеналығы) эргономиялық;

– (кiдiрiссiздiк, ұзақ уақытқа жарамдылық, жөндеуге келетiн, сақталатындық) сенiмдiлiк-тер;

– (ортаға сонылық, айқындылық, сәйкестiк) эстетикалық, патент – заңға сүйенген;

122 сурет. ТМ (технологиялық машиналарды) пайдалану процессiнiң иерархиясы

Технологиялық машиналардың пайдаланулары көздiң нүктесiмен қолдану кезiндегi қасиеттер атауларды алған сапа сипаттайтын қасиеттердiң бiр бөлiктерi қанағаттануға болады. Қолдану кезiндегi қасиеттердiң кешенi – бұл қажеттi және олардың пайдалануын кезеңде технологиялық машиналардың қолданудың тиiмдiлiгiнiң жан-жақты бағасы үшiн қасиеттердiң жеткiлiктi саны, және олардың көрсеткiштерi. Жүйелiк амал факторлар айқындалып және жүйенiң жұмыс жасауын тиiмдiлiкке олардың ықпалының дәрежесi бағалауға мүмкiндiк бередi, осы жағдайда – технологиялық машиналар. Жеке қолдану кезiндегi қасиеттер жүйенiң кешендi көрсеткiштерiнде бiрiгетiн жеке көрсеткiштермен бейнеленедi. Кешендi көрсеткiштер интегралды көрсеткiшке тиiмдi тiкелей ықпал етедi -, машинаның пайдалануына.

Технологиялық машиналардың пайдалануды тиiмдiлiгiнiң барлық көрсеткiштерi үш (2.1 кесте) негiзгi топтар бойынша жүйелеуге болады:

-.машиналар және кешендердiң жасауы сенiмдiлiк және тиiмдiлiктiң қамтамасыз етуi кезеңде;

– тағайындау бойынша пайдалану техникалық қызмет көрсетудi жүйе, (ЖТҚ) жөндеу және монтаждың сапаны қамтамасыз етуi кезеңде:

– жасау және пайдалану қауiпсiздiктiң қамтамасыз етуi және санитарлық-гигиеналық еңбек жағдайлары кезеңде. Талаптар көрсеткiштердiң саны әрине, әрбiр топтан едәуiр жобалау және жасауда қыстыратын және пайдалануды процесстерде жүзеге асырылатын технологиялық машиналардың түрi тағайындауды ерекшелiктен және пайдаланудың шарттары не бiр сүйене кеңiте алады. Сонымен бiрге мына барлық көрсеткiштер айтарлықтай ықпал етедi және пайдалануды тиiмдiлiк және қауiпсiздiкке, бiрақ барлық олар технологиялық машиналарының өнiмдiлiгi бұзықсыз жұмыстың ықтималдығысы сияқты мұндай қорытылған көрсеткiштермен жанама есепке алынады тағы басқалар табандатқан.

Барлық 4 кестеде келтiрiлген көрсеткiштердi кестелерде интегралды және олардың әрқайсылары күрделi факторлардың үлкен санымен анықталады функциялық тәуелдiлiктi.

4 кесте. Технологиялық машиналарды пайдаланудың интегралды тиiмдiлiк көрсеткiштерi

Талаптар тобы Сапалы шарт Талаптары Негізгі көрсеткіштер Тәсілдері және құралмен қамтамасыз ету
Технологиялық машиналарды құру кезеңде сенімділігін және тиімділігін қамтамасыз ету Сенімділіктің деңгейі Жұмыстың тоқтаусыз ықтималы Пайдаланудың тәжірибесін талдау
Пайдалану шарттардың ауқымы Дайындық коэффициенты Ғылыми және конструкторлық есеп деңгейі
Жұмыстың сұлбаларын жасау Коэффициент совер­шенства схемы рабо­ты Дайындаудың сапасы
Техника-экономикалық көрсеткіштердің деңгейі Энергиясыйым-дылық процесі Квалификация қамтамасыз ету пер­соналы
Жөндеу және жөндеу қажет деңгейі Меншікті пайдалану шығындар Жөндеу және пайдалану жүйелерінің сапасын механизация жұмыстарын ЖТҚ бойынша қамтамасыз ету
Техникалық жүйе сапасын қамтамсыз ету, (ЖТҚ) жөндеу және тағайындау бойынша этапта пайдалану Тұрақсызды ескерту Арнаулы функция ЖТҚ (жөндеуді техн. қамтамасыз ету) Арнаулы функция ЖТҚ негізгі талдау көрсеткіштері
ЖТҚ мерзімдерін оңтайландыру Жабдықтың техникалық қолдану коэффициенті Жабдықтың элементтер жүйелерін ауыстыру стратегияларын таңдау, бөлшектермен қамтамасыз ету
Еңбек сыйымдылық ЖТҚ процесін, жабдықты жөндеу және қайта жөндеуді төмендету Тұрақсыздың жұмыс уақыты Жабдықтың техникалық күйін және диагностика жүйелерін қолдану
Жөндеу және қайта жөндеу ЖТҚ бойынша Квалификация қызмет көрсету персоналы
Тәуелді шығынды пайдалану ЖТҚ ға және жөндеуге Фирмалы немесе орталықтандырылған ЖТҚ бойынша жұмысты орындау
Санитарлы техникалық шарттары, еңбектің этаптарында және пайдалануда қауіпсіздікті қамтамасыз ету Тау-кенді жабдықтардың талаптарын қадағалау Мүмкіндік қауіпсіздік жұмыстары Жобалау кезде берілген көрсеткіштерінің барлығын қамтамасыз ету
Травматизм жиілігінің коэффициенті Пайдаланудың шарттарын және қаіпсіздік ережелерін пайдалануда қадағалау
Санитарлық-гигиена еңбек шарттары шаңдатумен, жарықтандырумен , дірілді, шу және т.б. көрсеткіштері Персо­налды квалификация
Ауыр еңбектің үлесі

Дата добавления: 2020-06-24 ; просмотров: 1655 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Тақырып. Механикалық берілістер. Жалпы мағұлматтар. Негізгі кинематикалық және күштік қатынастар

Машинаны қозғалысқа келтіретін механикалық энергия, қозғалтқыштың айналмалы қозғалысының энергиясы болып табылады. Айналмалы қозғалыс келесі артықшылықтарына байланысты машиналар мен механизмдарда кеңінен таралған: үйкеліс әсерінен пайда болатын энергия жоғалтуды азайта отырып, үзіліссіз және бірқалыпты қозғалысты қамтамасыз етеді; біріліс механизмі қарапайым және компакті болады.

Қазіргі заманғы барлық қозғалтқыштарды өлшемдері кіші және бағасы арзан болу үшін айналу жылдамдығы өте жоғары болып дайындалады. Көп жағдайларда қозғалтқыштың білігін, машинаның білігімен жалғамайды, сол себептен механикалық энергияны қозғалтқыштан жұмыс атқарушы тетіктерге беру үшін әр түрлі механикалық берілістер қолданылады.

Механикалық берілістер деп қуат пен қозғалысты қозғалтқыштан жұмыс атқарушы тетіктерге беру үшін пайдаланылатын жабдықтарды айтамыз. Берілістер механикалық энергияны бере отырып келесі қызметтерді атқарады:

1. Машина қозғалтқыштарының айналу жылдамдығы өте жоғары, ал іс жүзінде машина әр түрлі жылдамдықты қозғалысты қызметпен байланысты, сондықтан бірілістер арқылы жылдамдықты төмендетіп, сәйкесінше күш моментінің шамасын жоғарлатуға болады. Энергияның сақталу заңы бойынша берілістердің пайдалы әсер коэффицентін ескермесек, жылдамдықты қанша рет кемітсек, күш моментін сонша рет жоғарлатамыз. Ал бұл жағдай іс жүзінде барлық машиналарда пайдаланылады.

2. Берілістер айнымалы қозғалысты түзу сызықты қозғалысқа айналдыру үшін және машинаның жұмыс істейтін тетіктерінің жылдамдығын өзгерту үшін де қолданылады. Сондай-ақ бір қозғалтқыштан бірнеше механизмдерге қозғалысты беру үшін қолданылады.

Берілістер механикалық, пневматикалық және гидровликалық болып бөлінеді.

Машина бөлшектері курсында тек қана айнымалы қозғалысты беретін механикалық берілістер қарастырылады және оларды бұдан былай жай берілістер деп атаймыз.

Гидровликалық, пневматикалық және тағы басқа берілістер жайында арнаулы оқулықтарда жазылған.

Біз қарастырып отырған берілістер жетекші және жетектегі түйіндердің өзара тікелей жанасуы арқылы және оларды жалғастыратын үшінші иілгіш бөлшектің көмегімен берілетін болып екіге бөлнеді. Бірінші топқа фрикциялық, тісті және червякті берілістер, ал екінші топқа белдікті шынжырлы берілістер жатады.

Сонымен бірге, механикалық берілістер қуат пен қозғалысты үйкеліс арқылы беретін және ілінісу арқылы беретін болып екі топқа бөлінеді бөлінеді: үйкеліс арқылы беретін фрикциялық және белдікті берілістер болып табылады, ілінісу арқылы беретін берілістерге тісті, червякті және шынжырлы берілістер жатады. Үйкеліс арқылы беретін берілістердің жұмыс істейтін беттерінің тайғанауының әсерінен қажалуы жоғары болады. Осы аталған берілістерге тоқталудан бұрын олардың негізгі көрсеткіштерімен танысқан жөн.

Барлық механикалық берілістердің негізгі көрсеткіштері олардың қуаты мен жылдамдық шамасы, беріліс саны мен пайдалы әсер коэффиценті болып табылады.

Теориялық механика курсынан белгілі, айналмалы бөлшектердің сызықтық немесе бұрыштық жылдамдығын олардың айналу осінен қашықтығына және бұрыштық жылдамдығына байланысты анықтауға болады:

Мұнда, айналмалы дененің диаметрі, бұрыштық жылдамдық.

Осы сызықтық жылдамдық векторының бойымен шеңберге жанама (радиусқа перпендикуляр) әсер ететін күшті шеңберлік күш деп атаймыз. Оның қуат және сызықтық жылдамдықпен арасындағы байланысын былайша жазуға болады:

мұндағы шеңберлік күш, Н; сызықтық жылдамдық, м/с.

Егер білікке әсер ететін күш моменті белгілі болса, онда шеңберлік күш:

Мұнда, күш моменті.

Сондай ақ көптеген есептеулер кезінде қуат пен күш моментінің қатынасын білген жөн. Егер қуат коловатт өлшемімен берілетін болса, онда былай жазуға болады:

мұндағы айналу жылдамдығы, .

Халық аралық бірліктер жүйесінде қуат былайша анықталады:

Жоғарыдағы айтылған берілістердің негізгі көрсеткіштерінің бірі беріліс саны. Берілістердің беріліс саны деп жетекші және жетектегі дененің айналу жылдамдықтарының қатынасын айтады:

Берілістердің пайдалы әсер коэффиценті әдеттегідей пайдалы қуаттың (жетектегі денеге әсер етуші) жұмсалған қуатқа (жетекші денеге әсер етуші) қатынасынан анықталады:

Сатылы орналасқан бірнеше тісті берілістердің жалпы пайдалы әсер коэффиценті олардың әрқайсысының пайдалы әсер коэффиценттерінің көбейтіндісіне тең болады&

мұндағы, берілістердің жалпы пайдалы әсер коэффиценттері; жеке тісті берілістердің пайдалы әсер коэффиценттері. Енді берілістердің жалпы беріліс санын да осылай табуға болады:

жалпы берілістер саны; жеке берілістердің саны.

Дата публикования: 2020-10-19 ; Прочитано: 6108 | Нарушение авторского права страницы

Екілік опциялар брокерлерінің рейтингі 2020:
Ақшаны қайда салу керек?
Пікір үстеу

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: