CoeffofLine true2 Binary Options Indicator – Екілік Options көрсеткіштері

Екілік опциялар брокерлерінің рейтингі 2020:

Түзетуші кодтарды кодтау әдістері

1) Қалдықты (синдромды) есептеу.

2) W қалдығының салмағын есептеу.

3) Бір таңбалы циклдік солға қарай жылжу.

4) Қосымша циклдік оңға қарай жылжу. Егер бұрынғысынша W>s бір таңбаға циклдік жылжытса, онда қосымша солға қарай циклдік тұрғыдан жылжытады

Жұмсақ және қатты кодтау.Кодтау деңгейі 1/2 болатын екілік кодтық жүйе үшін демодулятор бір ретте екі кодтық таңбаның декодеріне келіп түседі. Қатты (екі деңгейлі) кодтау үшін қабылданған кодтық таңбалардың әрбір жұбын жазықтықта квадрат бұрыштарының бірі ретінде бейнелеуге болады. Бұрыштар екілік сандармен белгіленген (0, 0), (0, 1), (1, 0) және (1, 1), олар төрт ықтимал мәндерді көрсетеді, әрі шешім қабылдаудың қатты сызбасында екі кодтық таңбаны қабылдай алады. 8-деңгейлік жұмсақ кодтауға арналғандай кодтық таңбалардың әрбір жұбын жазықтықта 64 нүктеден тұратын көлемі 8×8 болатын тең қырлы тік бұрыш түрінде бейнелеуге болады.

Мажоритарлы декодтау. Аталмыш әдіс циклдік кодтың (n, k) әрбір нұсқасы үшін жасалған коэффициенттердің арнайы кестелері бойынша қабылданған кодтық жинақтың әрбір таңбасын көп мәрте тексеруден тұрады. Әрбір таңбаның мәні мажоритарлық принцип бойынша анықталады

Возенкрафт пен Фано алгоритмі.Бұрындары Витерби түйінді кодтарды кодтаудың оңтайлы алгоритмін ашқанға дейін басқа да алгоритмдер болған болатын. Ең алғашқысы Уозенкрафттың (Wozencraft) ұсынған және Фаноның (Fano) түрлендірген ретті кодтау алгоритмі болды. Ретті декодердің жұмысы барысында кодтық сөздердің берілген реттілігі жөніндегі болжамы туындайды да осы болжам мен қабылданған сигналдың арасындағы метрика есептелік шығарылады.

Есептік (треллис) кодтау. Жүйелерде кателіктерді түзетудің нақты кодтарының байланысын пайдаланған кезде тарату сенімділігі жиілік жолақтарын ұлғайту есебінен жақсара түседі. Блоктық сондайақ түйінді кодтар үшін де кодтық сөздің едәуір ұзын n-кортежіне түрлендіру өткізу жолағын қосымша ұлғайтуды қажет етеді.

Екілік опциялар брокерлерінің рейтингі 2020:

Витербидің кодтау алгоритмі. Витербидің кодтау алгоритмін Витерби (Viterbi) 1967 жылы ашып талдаған болатын. Витерби алгоритмінде, шын мәнінде кодтау іске асырылады, ол барынша шындыққа жақын қағидасына негізделген.

Дата публикования: 2020-10-20 ; Прочитано: 1065 | Нарушение авторского права страницы

Дәріс. Активті кедергі, идеал индуктивті элемент және сыйымдылық элементтер параллель жалғанған тізбек

Параллель қосылған активті кедергі r, идеал индуктивті элемент Lжәне сыйымдылық элементтен Cтұратын электр тізбегін синусоидалы кернеуге u=Umsinωt қосайық(25-сурет). Барлық тармақтардағы токтарды анықтайық. Кирхгофтың бірінші заңы бойынша:

Комплекстік әрекеттік мәндерге көшейік:

IC=UωC – токтардың модульдері, ал U=Um/ . Алынған теңдеуден активті кедергідегі токтың фаза бойынша кернеумен бірдей болатынын көреміз. Ток индуктивті элементте фаза бойынша 90˚ артта қалады, ал ток сыйымдылық элементтегі кернеуден фаза бойынша 90˚ озады. Кернеу мен токтардың векторларының өзара орналасуы 26-суреттегі векторлық диаграммада көрсетілген. Индуктивті ток IL пен сыйымдылық токтың IC фазалары қарама-қарсы болғандықтан олар бір бірінен алынады. Олардың айырымын реактивті ток деп атайды: Ip= IL– IC. Векторлық диаграммадан активті ток Ia, реактивті ток Ip және тізбектің толық тогы I тікбұрышты үшбұрыш құрайтынын көреміз. Бұл токтар үшбұрышының катеттерін Ia және Ip токтары құрайды да, ал гипотенузасы I тогы болады. Пифагор теоремасы бойынша : , ,

мұндағы – тізбектің толық өткізгіштігі. Бұл өрнектегі g=1/rактивті өткізгіштік деп, bL=1/xL=1/ ωL реактивті индуктивтіөткізгіштік деп, ал bC=1/xC=1/ ωC реактивті сыйымдылық өткізгіштік деп аталады.

Токтар үшбұрышынан тізбектегі кернеудің U толық токтан I фаза бойынша қаншалықты ығысқандығын табуға болады: . Егер bL > bC болса φ таңбасы оң, ал bL 0 болса, онда реактивті өткізгіштік b индуктивті сипатта, ал bL

Тізбекте бөлінетін активті қуат P=U 2 g, реактивті индуктивті қуат QL=U 2 bL,, реактивті сыйымдылық қуат QC= U 2 bC,, толық қуат S= U 2 y.

Негізгі әдебиеттер: [1(86-91), 3(167-171)]

Қосымша әдебиеттер: [ 5,6,7,8]

1.Параллель қосылған активті кедергі r, идеал индуктивті элемент Lжәне сыйымдылық элементтен Cтұратын электр тізбек күйінің теңдеуі. Активті, реактивті және толық токтар.

2. Векторлық диаграмма. Токтар үшбұрышы.

3.Тізбектің активті, реактивті және толық өткізгіштіктері. Өткізгіштіктер үшбұрышы.

4.Фазалық ығысу. Тізбектегі энергетикалық үрдістер.Активті, реактивті және толық қуаттар.

Графикалық ақпараттардың берілуі

Графикалық режимде экран жеке жарқырайтын нүктелерге (пикселдерге) бөлінеді, олардың саны монитордың шешуімен анықталады және оның типі мен режиміне тәуелді (мысалы, 16 түсті болған кезде көлденеңінен 640 және тігінен 480 нүкте және VGA типті экран үшін 256 түсті болған кезде, көлденеңінен 320 және тігінен 200 нүкте).

Бірқатар мониторлардың базалық түстер палитрасы 16 стандартты түсті болады және келесі 4 элементтермен анықталады: түстің үш компоненті (қызыл, жасыл, көк) және жарық деңгейінің 2 мүмкіндігінің біреуі. 4 компоненттерінің әрқайсының бар болуы ақпаратты 0 немесе 1 цифрларымен көрсетеді. Мысалы, егер сізде EGA-монитор болса, онда экрандағы кескінді келесі түрде есептеуге болатын: экранның шешуі 640-та 350, экранның әрбір нүктесінің түсін сипаттайтын 4 битке көбейту қажет – 640*350*4-112000 (байт)

110 Kb жадты алады.

Компьютер графикалық ақпаратпен, мысалы, сурет пен сандар жиыны сияқты жұмыс істейді, мұнда әрбір сан немесе сандардың тобы кескіннің элементін сипаттайды. Мұны былай түсіндіруге болады: сізде ақ-қара түсті фотосурет бар. Оны сандар жиыны түрінде «цифрлап» ұсыну үшін, оған тікбұрышты торды түсіру қажет. Тордың тораптары қараңғы жерге түскенде 1, ал жарық жерге түскенде 0 белгілейтін боламыз. Сіз ноль мен бірден тұратын тікбұрышты кесте аласыз. Егер енді осы кестені компьютерге енгізсек және 1-дің орнына қара нүктелерді қойып, компьютер оны экранға шығарса, біз ізделініп отырған кескінді аламыз. Әрине, өте жақындатылған түрде. Әлбетте, торыңыз қаншалықты жиі болса, ұсынылған кескін соншалықты нақты болады. Осылай ұсынылған фотосуреттің қандай ақпараттық көлем алатынын есептеуге де болады, мысалы, егер сіздегі тор 480*640 болса, онда сіз 307200 нольдер мен бірлерден, яғни екілік белгілерден тұратын немесе, басқаша айтқанда, ақпараттық көлемі 307200 бит=307,2 Кбайт-қа тең кесте аласыз.

Ақ-қара түсті кескіннің әрбір нүктесінің нүктелік ұсынылуы ақпараттың бір битін әкеледі.

Түрлі-түсті кескінмен жұмыс істеу мұлдем басқа нәрсе. Мұнда кескіннің бір нүктесін сипаттау үшін төрт екілік разряд, нүкте түсін тұрғызу үшін – үш (әдетте кез келген түсті үш түстердің біріне-бірі орналасқандай етіп қарастыруға болады), ал қанықтығын (интенсивтілігін) көрсету үшін бір нүкте қажет. Торы 480*640 болған кезде, әрине, түрлі-түсті сурет ақ-қара түсті кескінге қарағанда едәуір үлкен ақпараттық көлем алады.

480*640*4=1228800(бит) -1228,8 (Кбайт) – 1,23 (Мбайт)

Графикалық ақпаратты нүктелердің жиыны немесе пикселдер түрінде ұсынуды растрлық ұсыну деп атайды.

Растрлық кескіннің әрбір нүктесіне компьютердің жадындағы ұяшық сәйкес. Графикалық кескінді сақтаған кезде жадқа енгізілетін элементтерінің саны графикалық кескін орналасқан экрандағы нүктелер санына сәйкес.

Егер растрлық графикада – растр (пиксель), ал векторлықта сызық базалық элемент болып табылса, онда фрактальдық графикада математикалық формуланың өзі базалық элемент болып табылады, бұл компьютердің жадында ешқандай объект сақталмайтынын және кескін тек қана теңдіктер бойынша құрылатындығын білдіреді.

Дата публикования: 2020-11-18 ; Прочитано: 1111 | Нарушение авторского права страницы

Екілік опциялар брокерлерінің рейтингі 2020:
Ақшаны қайда салу керек?
Пікір үстеу

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: